Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic amb Taules i Cadires (Terrasses)