Declaració Responsable Obres Menors

Són obres o instal·lacions de xicoteta entitat que es realitzen a l’interior de l’habitatge o local i que no comporten reestructuració o alteració d’elements arquitectònics o comuns de l’immoble, ni tampoc un increment substancial de les càrregues de l’edificació. Així mateix, no afecten l’estructura de l’edifici ni modifiquen la composició de la façana (excepte els locals comercials en planta baixa).

  • No són de nova planta o una ampliació.
  • No es modifica el nombre d’habitatges o els locals de l’edifici, ni es canvia l’ús preexistent.
  • No s’alteren les condicions d’habitabilitat ni les condicions de l’activitat, si hi ha.

Documentació necessària

  1. Model de sol·licitud de declaració responsable per a obres menors.
  2. Plànol d’emplaçament.
  3. Pressupost desglossat (per partides) i total (descripció detallada de les obres que es realitzen).
  4. Justificant d’abonament de l’autoliquidació de l’impost i de la taxes municipals i fiança, si escau.
  5. En les obres que requerisquen elements auxiliars per a ser executades (instal·lació de bastides, tancats d’obra, plataformes elevadores, etc.) en domini públic, cal adjuntar una còpia de la sol·licitud de la llicència d’instal·lació d’elements auxiliars d’obra a la via pública (aquesta instal·lació no està emparada per aquesta declaració).

PRESENTACIÓ

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si vol obtindre-ho punxe ací.

Informació complementària

Si l’obra requereix l’ocupació de la via pública (amb una bastida, un contenidor, tallant el carrer, etc.) caldrà sol·licitar expressament la llicència per a aquesta ocupació, així com pagar la taxa corresponent.
Si es tracta d’obres de rehabilitació de locals per a l’exercici d’una activitat o la seua modificació, cal acreditar que s’ha obtingut o sol·licitat la llicència corresponent per a exercir-la.
Les obres que afecten elements catalogats, o en tràmit de catalogació, així com les obres de construcció, d’edificació i d’implantació d’instal·lacions de nova planta, i també l’ampliació de les existents, no seran, en cap cas, objecte de declaració responsable, sinó que requeriran una llicència municipal.

Termini previst de tramitació

La declaració responsable comporta que el promotor, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració segons la qual compleix tots els requisits exigits per a executar les obres i la presenta en el Servei d’Atenció Ciutadana juntament amb tota la documentació exigida, està habilitat per a iniciar immediatament les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits que permeten l’execució de les obres i de l’adequació d’aquestes al contingut de la declaració.