L’Ajuntament de Burjassot publica el calendari fiscal 2015

11 desembre 2014|Burjassot

A través d’un ban, l’Ajuntament de Burjassot, representat per l’alcalde, Rafa García, ha publicat el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2015. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, de caràcter periòdic, han quedat distribuïts en el calendari de la següent manera.

El període de cobrament de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de les voreres i reserves de via pública per a acostaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) ha quedat establert de l’1 de març al 30 d’abril de 2015. També el cobrament de l’Impost sobre béns immobles (IBI) s’efectuarà entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2015. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica farà efectiu el seu cobrament des del dia 1 d’abril al 31 de maig de 2015. El cobrament de l’impost sobre activitats econòmiques es portarà a terme des del dia 1 d’octubre al 30 de novembre de 2015.

Finalment, la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal es cobrarà per trimestres: el primer trimestre, de l’1 al 15 de febrer de 2015; el segon trimestre, de l’1 al 15 de maig de 2015; el tercer trimestre, de l’1 al 15 d’agost de 2015 i el quart trimestre, de l’1 al 15 de novembre de 2015.

El ban municipal que arreplega el calendari fiscal es va emetre, perquè en prengueu coneixement general, el passat 5 de desembre de 2014. Tenint com a termini per efectuar la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2014, els veïns i veïnes que així ho desitgen, poden sol·licitar, per registre d’entrada en l’Ajuntament, el fraccionament dels tributs municipals, una mesura que l’Ajuntament de Burjassot està adoptant en els últims exercicis amb l’objectiu de fer més suportables les obligacions fiscals de la ciutadania.

japoneses trends harajuku
weight loss tipsNew Namor Series Starts in August