Servei d’Atenció a Immigrants

El SERVEI D’ATENCIÓ A IMMIGRANTS- AGENCIA AMICS és un servei municipal especialitzat, dependent del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot.

La nostra missió és desenvolupar accions d’acolliment, informació, assessorament i mediació per a la població immigrant i les associacions que la representen, amb la finalitat de facilitar el seu procés d’integració en la nostra societat.

La nostra visió és treballar per una comprensió positiva de la immigració i les aportacions humanes, socials i econòmiques que aquesta representa, amb la finalitat de fomentar la cohesió social i convivència pacífica entre tots els veïns i veïnes del municipi.

SERVEIS PRESTATS

 1. Assessorament jurídic
  • Assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.
  • Assessorament jurídic general.
  • Formació al personal de l’Ajuntament en temes d’estrangeria, per a millorar la qualitat d’atenció als immigrants.
 2. Coordinació de recursos municipals per a immigrants i assessorament per a accés als mateixos
  • Informació i derivació en relació amb l’accés al sistema educatiu.
  • Orientació i derivació per a l’accés al sistema laboral.
  • Assessorament sobre l’accés al sistema sanitari.
  • Assessorament per a la tramitació i recepció d’habitatge digne.
  • Assessorament bàsic en accés a serveis socials i derivació a recursos especialitzats municipals i supramunicipals.
 3. Impulsar les accions projectades de l’II Pla Municipal d’Integració i Convivència Ciutadana (2013-2017)
  • Execució del Pla Municipal.
  • Disseny, implementació, seguiment i avaluació dels projectes.
  • Detecció de noves necessitats.
  • Impulsar les actuacions calendarizadas del Pla.
  • Impulsar la cooperació entre regidories, la iniciativa social i d’altres administracions.
 4. Observatori Municipal de la Immigració
  • Recollida de dades, anàlisis i estudi del fenomen de la immigració en el municipi de Burjassot, i informe de la incidència d’aquesta realitat en la prestació de serveis municipals.
  • Difusió de la informació i coneixements obtinguts.
  • Elaboració d’un informe anual i informes periòdics sobre la realitat migratòria del municipi.