Participació Ciutadana

Consell de Participació Ciutadana
Com a associació o persona vinculada a Burjassot, si vols participar en qualsevol òrgan, pots sol·licitar-ho emplenant la sol·licitud d’inscripció i fent-la arribar a l’Oficina de Sostenibilitat Local mitjançant Registre d’entrada de l’Ajuntament, correu electrònic o personant-te en l’Oficina.

Preguntes Freqüents

Què és la participació ciutadana?
Un mecanisme per a participar activament en la gestió de Burjassot, aportant punts de vista, inquietuds i solucions. 
Per què participar?
Perquè permet que les decisions es prenguen tenint en compte les opinions dels ciutadans.
Com participar?
Pots participar representant una associació o de manera individual acudint a les sessions dels diferents òrgans: el Consell Municipal de Participació Ciutadana, la Taula de barri o el Consell Sectorial.

Només cal emplenar la sol·licitud i fer-la arribar a l’Ajuntament (per registre d’entrada o en la c/e: agenda21@ayto-burjassot.es).

Què són els consells sectorials?

Són òrgans participatius amb les funcions d’assessorar, consultar, informar i proposar, que treballen per sectors o àrees, a fi de canalitzar millor els temes que interessen als ciutadans. Per exemple, el Consell Sectorial de Medi ambient, de la Dona, dels Majors.

Estan representats els col·lectius que treballen en aqueixa àrea específica.

Es reuneix tres vegades a l’any com a mínim.

Què són les taules de barri?
Són semblades als consells sectorials, però referides a un barri concret. Per exemple, la Taula del Barri Isaac Peral, de l’Entroncament, etc. Estan representats tant les entitats com els ciutadans que tinguen relació amb el barri. 
Què és el Consell Municipal de Participació Ciutadana?

És l’òrgan troncal dels anteriors i on es tracten temes de rellevància municipal. Compta amb un representant de cada consell sectorial. Està constituït des de 2011. Regulat en el reglament de funcionament.

Òrgans de Participació Ciutadana

Els òrgans de participació estaran estructurats de manera que el Consell Municipal de Participació Ciutadana serà el principal, del que dependran tots els altres: els diferents consells sectorials i les taules de barri.

Als diferents òrgans podran assistir, mitjançant la inscripció prèvia, qualsevol persona, individualment (amb veu, però sense vot), o en representació d’una entitat (amb veu i vot).

Al Consell Municipal de Participació Ciutadana també assistirà un representant de cadascun dels consells sectorials i taules de barri. Per a més informació es poden consultar els reglaments de cada òrgan o realitzar una consulta a l’Oficina de Sostenibilitat Local. Els temes sobre els quals debata cada òrgan estan indicats en els reglaments respectius.

Notícies Relacionades