Sindicatura de Greuges

María Zapater Cosín
Sindicatura Municipal de Greuges
sindicaturadegreuges@burjassot.es
Telèfon: 96 316 05 00

Horari d’atenció personal, prèvia cita, telefonant al 96 316 05 00
Dimecres, de 10 h a 13 h

Preguntes Freqüents


Què és la figura de la Sindicatura Municipal de Greuges?

És una institució creada per l’Ajuntament de Burjassot, amb la missió de vetlar pels drets dels ciutadans, davant de l’Administració municipal i dels organismes administratius que d’ella depenen, així com de les empreses públiques amb capital que pertanguen total o parcialment a l’Ajuntament i dels concessionaris dels serveis públics municipals.

La Sindicatura de greuges pot actuar d’ofici, per iniciativa pròpia, davant del coneixement d’una possible vulneració dels drets fonamentals de les persones, especialment de la gent gran, dels menors i dels discapacitats.

Podrà actuar també com a mediador cap a les parts enfrontades i proposar fórmules de conciliació o acord, sempre que les parts ho hagen consentit a l’inici del procés.

La Sindicatura de greuges no pot anul·lar cap resolució de les administracions, únicament pot fer suggeriments encaminats, si fóra possible, a modificar o millorar els actes que es tracte o formular advertències o recomanacions.

Les decisions de la Sindicatura de greuges no es poden recórrer.

Totes les actuacions de la Sindicatura de greuges són gratuïtes per a la persona interessada i no és necessària l’assistència jurídica professional.


Com es presenta una queixa?

Ha de presentar-se per escrit, degudament identificada la persona amb les seues dades personals, signada i amb el nom de l’organisme o departament que es tracte, amb la descripció dels fets que la van motivar i acompanyada dels documents que considere necessaris per a aclarir els fets.

La presentació podrà realitzar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, en qualsevol de les dues llengües cooficials i segons les normes previstes en la legislació vigent.


Qui pot presentar una queixa?

Qualsevol persona física o jurídica que demostre un interès legítim relatiu al fi de la queixa, sense restricció de cap classe, excepció feta d’aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral de l’Administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals o de servei.


Quan no pot intervenir?

  • Davant de les queixes anònimes.
  • De les quals s’advertisca mala fe.
  • De les que no tinguen fonamentació.
  • No pot investigar les queixes o reclamacions l’objecte de les quals es trobe pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit.


Com actua la Sindicatura Municipal de Greuges?

  1. Formulada la queixa i presentada, es registra, es fa una valoració preliminar encaminada a resoldre la seua admissibilitat o el seu rebuig.
  2. En el cas que siga rebutjada, es notificarà aquest rebuig a la persona interessada mitjançant un escrit motivat, en el menor termini possible. No obstant açò, abans de rebutjar una queixa podrà concedir-se a l’interessat un tràmit d’audiència.
  3. Una vegada admesa, s’estudia, es dóna el tràmit corresponent i una vegada finalitzat, es comunicarà a les persones interessades el seu resultat.
  4. I si és el cas, es faran els suggeriments o recomanacions al departament que corresponga perquè puguen millorar en el futur les seues actuacions.