Prestacions econòmiques, Beques i Ajudes

Ajudes d’Emergència

Conjunt de prestacions econòmiques de titularitat i dependència municipal, destinades a la cobertura de necessitats bàsiques de subsistència i orientades a la millora de la qualitat de vida, la inclusió social i l’atenció de situacions d’urgència. Poden tenir caràcter periòdic o tractar-se d’un pagament únic, depenent de la finalitat i l’objecte de les mateixes.

  • Població destinatària: Població en general que complisquen els requisits establits en l’Ordre d’ajudes de la Conselleria de Benestar Social.
  • Forma d’accés: Criteri tècnic. Resolució Administrativa.
  • Termini: Segons l’establit en l’Ordre d’ajudes de la Conselleria de Benestar Social.

Ajudes Extraordinàries per a l’Escolarització

També de dependència municipal, són prestacions destinades a facilitar l’accessibilitat i correcta escolarització dels menors del municipi.

  • Població destinatària: Menors escolaritzats en etapa infantil i primària, matriculats en centres educatius del municipi.
  • Forma d’accés: Criteri tècnic. Resolució Administrativa.
  • Termini: Segons l’establit en les bases de la convocatòria anual.

Renda Valenciana d’Inclusió 

La Renda Valenciana d’Inclusió és un dret subjectiu que es concreta a través d’una prestació econòmica i, si escau, un procés d’inclusió social, dirigida a cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones i famílies, que manquen de recursos econòmics suficients i es troben en situació o risc d’exclusió social. Amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats, es regulen instruments i actuacions que facilitaran l’accés a l’educació, la sanitat, l’habitatge, l’esport, la cultura, la mobilitat i els serveis d’ocupació i formació.

  • Població destinatària: Població en general.
  • Forma d’accés: Resolució Administrativa de la Direcció Territorial d’Inclusió Social.
  • Lloc on fer la sol·licitud: Centres Municipals de Serveis Socials.
  • Termini: Durant tot l’any.