Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)

l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) és un servei de l’Ajuntament de Burjassot, d’atenció especialitzada, públic i gratuït, format per un equip interdisciplinari, pertanyent als Serveis Socials de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i Benestar Social del M.I. Ajuntament de Burjassot.

La nostra missió és oferir una atenció a les famílies amb menors en conflicte o crisi familiar, del municipi, que precisen d’un suport social, psicològic i educatiu, per a resoldre les seues dificultats relacionals, o qualsevol altra problemàtica que necessite orientació, mediació o teràpia familiar per a la seua resolució.

La nostra visió és prioritzar les actuacions de prevenció i intervenció en situacions de risc i/o desemparament en què es puga trobar un menor, millorant les relacions familiars, amb l’entorn i els sistemes de suport social, garantint, en tot cas, el seu desenvolupament personal i la seua integració social, entenent que evitar les causes que originen qualsevol desprotecció ha de ser considerada la nostra acció prioritària.

DIRIGIT a

  • A famílies amb menors en situació de risc i vulnerabilitat social.
  • A persones amb problemàtiques derivades de processos de conflictes familiars.
  • A parelles separades i/o divorciades en situació de crisi, amb menors.
  • A parelles que han decidit separar-se per a ajudar-los a resoldre els seus conflictes, sense que açò siga un perjudici per als fills.
  • A pares i mares amb problemes de relació amb els seus fills menors i adolescents.
  • A famílies monoparentals que es troben en situació de risc.
  • A famílies amb menors en les quals es produeix violència familiar.
  • A aquelles situacions de conflicte familiar que puguen comportar una separació dels menors de la seua família.
  • A famílies que tenen menors en acolliment familiar simple o permanent en família extensa.
  • A famílies els menors de les quals tenen una mesura de protecció i es necessita intervenir per a la seua tornada a la família.