Aprovat el calendari impositiu de l’exercici 2024

15 novembre 2023|Burjassot

impuestos

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat en el Portal de Transparència i en el seu Tauler d’anuncis, el calendari fiscal per a l’exercici econòmic del 2024. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establits en el calendari de 2024 de la manera que a continuació es detalla.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des de l’1 de febrer al 2 d’abril de 2024. Per part seua, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’haurà d’abonar entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2024, mentre que l’IBI (Impost sobre Béns immobles) s’abonarà des de l’1 de juny al 31 de juliol de 2024.

L’Impost sobre activitats econòmiques té fixat el seu període de cobrament entre l’1 d’octubre i el 2 de desembre de 2024; la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal, Mercat Extraordinari i la Taxa de Recollida de Fem del Mercat s’abonaran de manera trimestral. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2024; el segon trimestre serà de l’1 al 15 de maig de 2024; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 19 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar esta taxa municipal serà de l’1 al 15 de novembre de 2024.

En el cas de la Taxa per Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires (terrasses) s’haurà d’abonar de l’1 al 17 de juny de 2024.

Les veïnes i els veïns de Burjassot poden sol·licitar el fraccionament del pagament dels tributs fins al 31 de desembre de 2023; sol·licitud que cal realitzar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Burjassot, telemàticament, en la Seu Electrònica.