L’Ajuntament de Burjassot arriba al 1.200.000€ d’ajudes a comerços amb la tercera fase del Pla Resistir

5 octubre 2021|Burjassot

Ayudas Paréntesis

L’Ajuntament de Burjassot ha posat en marxa la tercera convocatòria per a la concessió de les ajudes econòmiques a autònoms i microempreses del municipi l’activitat del qual s’ha vist afectada per la pandèmia de la Covid-19, en el marc del “Pla Resistir”. Aquesta tercera fase suposarà, per a les arques municipals, una despesa de més de 400.000€ que, units a les quantitats ja pagades en les dues fases anteriors, suposen un import de prop d’1.200.000€ que s’han destinat, íntegrament, a l’ajuda als sectors comercials més castigats per la Covid-19. Més de 650 empreses, autònoms o comerços s’han vist beneficiats en aquestes dues primeres convocatòries, i s’espera que en aquesta última convocatòria es puga arribar a més dels 800 beneficiats en total.

Aquesta tercera fase les ajudes estan destinades a sectors com ara acadèmies, gestors, educació esportiva, educació cultural, guarderies, òptics, optometristes, podòlegs, odontòlegs i protètics dentals, entre molts altres, i al mateix temps s’han tornat a incloure tots els cnae i epígrafs de les anteriors dues convocatòries perquè aquelles persones que no van poder sol·licitar en el seu moment les ajudes, puguen fer-ho ara. Aquesta tercera convocatòria dona una nova oportunitat a tots els comerços, autònoms o microempreses a sol·licitar aquestes ajudes.

Les ajudes, que es podran sol·licitar del 5 al 20 d’octubre, totes dues dates incloses, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, es concediran pel règim de concessió directa i podran ser beneficiaris de les mateixes els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors/es que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot. També podran beneficiar-se de les mateixes les comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, es troben legalment constituïdes i puguen dur a terme activitats empresarials o professionals que motiven la subvenció i que complisquen els requisits estipulats en les bases.

Les Bases de la convocatòria poden consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.

Els nostres comerciants, autònoms, microempreses…en definitiva, el teixit comercial de Burjassot s’ha vist molt afectat per la pandèmia i ha fet un gran esforç per mantindre les seues portes obertes per a continuar donant servei a la ciutadania. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament”, en paraules de l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “hem de continuar acostant el muscle i fer també un esforç per continuar ajudant als nostres comerciants. Per a això, destinarem més de 400.000€ del pressupost municipal per a continuar ajudant-los a través d’ajudes directes en la tercera fase del Pla Resistir. En total han sigut 1.200.000 euros destinats a ajudes, un esforç molt important per a aquest ajuntament, destinats de manera directa a sectors que han patit l’impacte de la pandèmia, seran a prop, i esperem superar, la xifra de 800 beneficiaris”.

La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, serà d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuren diversos autònoms l’import màxim a percebre serà de 2.000€. Així mateix, es podrà rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat. Sense caràcter exhaustiu, serien subvencionables, lloguers i rentings, subministraments vinculats al local comercial on desenvolupa la seua activitat comercial, com ara llum, telèfon, aigua, gas, internet…despeses de publicitat, reparacions i manteniment, etc.

Com s’ha assenyalat, les sol·licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot o en les oficines d’assistència en matèria de registre conformement al que es preveu en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.