L’Ajuntament de Burjassot publica les bases i la convocatòria per a la formació d’una borsa d’ocupació temporal d’arxiver bibliotecari

2 novembre 2020|Burjassot

Biblioteca Municipal genérica

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència, la convocatòria i les bases per a la formació d’una borsa d’ocupació temporal d’arxiver/a bibliotecari/a enquadrat en l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2. La convocatòria va quedar publicada en el BOP el passat 29 d’octubre, de manera que el termini de presentació de sol·licituds, de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà la publicació en el BOP de les bases, finalitzarà el 19 de novembre de 2020.

Les sol·licituds han de presentar-se a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot oper Registre d’entrada de l’Ajuntament, en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC). En aquest cas, ha de sol·licitar-se cita prèvia per a poder fer lliurament de la documentació requerida en les bases.

Per a poder accedir al procediment de selecció, que serà el de concurs oposició, les persones aspirants han d’estar en possessió o en condicions d’obtindre-la dins del termini de presentació d’instàncies del títol de Diplomat o graduat en Història o en Informació i Documents.

Tota la informació sobre la documentació a aportar en el moment de realitzar la sol·licitud d’admissió en el procés selectiu, el temari de la fase d’oposició i la baremació de la fase de concurs pot consultar-se en l’anunci de la convocatòria.