Informació sobre el certificat COVID-19, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

3 desembre 2021|Burjassot

Certificado COVID 19 Generalitat cast

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV la resolució per la qual s’acorden diferents mesures de salut pública respecte a l’accés a determinats establiments en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Així, s’ha acordat l’exigència de presentació de certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19 en determinats establiments, locals i esdeveniments. La vigència d’aquestes mesures és de 30 dies i entra en vigor a les 00.00 del dissabte 4 de desembre, és a dir, aquesta nit del divendres al dissabte.

1. L’exigència de presentació del certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es requereix per a l’accés de les persones majors de 12 anys, inclosa aquesta edat, a l’interior dels següents establiments, on és necessari l’ús de la mascareta:

a) Els establiments d’hostaleria i restauració amb aforament superior a 50 persones. Queden exceptuats d’aquesta mesura, els menjadors (no cafeteries) de centres docents d’ensenyament reglat, respecte de l’alumnat i professorat.

b) Els establiments i activitats d’oci i entreteniment, amb aforament superior a 50 persones.

c) Els establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, en els quals es preste servei de restauració.

d) Els establiments i centres hospitalaris, per a les visites.

e) Els establiments residencials del sistema públic o privat de serveis socials, per a les visites i persones alienes a la institució.

2. Així mateix, s’ha de presentar certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19, en els esdeveniments i celebracions amb concentració de persones i festivals de música que se celebren en espais tancats i en espais a l’aire lliure amb assistència de més de 500 persones i on no siga factible l’ús de mascareta de manera permanent.

Respecte dels esdeveniments esportius, s’estarà a l’ordenació prevista en les resolucions vigents dictades per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en matèria de salut pública, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

3. En aquests locals i establiments i en els llocs on es desenvolupen aquests esdeveniments, l’accés als mateixos requereix la presentació d’un certificat emés per un servei públic de salut, o, en el cas de la lletra b d’aquest punt 3, per un laboratori oficial autoritzat, que acredite la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la Covid-19 d’alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular dispose d’una prova diagnòstica negativa en relació amb la Covid-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d’antígens.

c) Que la persona titular s’ha recuperat de la Covid-19 en els últims sis mesos després d’un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l’autoritat competent (certificat de recuperació).

4. A aquests efectes, la persona que vulga accedir a aquests establiments, locals i esdeveniments, ha de presentar, juntament amb el document acreditatiu de la seua identitat, qualsevol dels certificats previstos, en suport digital o en suport paper, a les persones designades per al control d’accessos per part de la persona titular o responsable de l’establiment, els qui realitzaren la seua comprovació.

5. No es conservaran les dades que contenen aquests documents, ni es podrà fer ús d’ells per a cap altra finalitat que l’esmentada de control d’accés. Tampoc es podran generar fitxers o registres amb aquestes dades.

6. En l’entrada als esdeveniments i als establiments i locals, en una zona visible, s’ha de col·locar un cartell en què s’informe que el seu accés requereix de l’oportú certificat en els termes que aquesta resolució exigeix, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.