La mascareta deixa de ser obligatòria en exteriors i als patis de col·legis

10 febrer 2022|Burjassot

mascarilla uso obligado

Hui, dijous 10 de febrer de 2022, i després de la seua publicació en el BOE, entra en vigor la normativa per la qual s’elimina, amb caràcter general, l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais exteriors. La normativa queda doncs de la següent forma:

1. Les persones de sis anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de mascaretes en els següents suposats:
a) En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

b) En els esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en espais a l’aire lliure, quan els assistents estiguen drets. Si estan asseguts, serà obligatori quan no es puga mantindre una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.

c) En els mitjans de transport aeri, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En espais tancats de vaixells i embarcacions quan no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte grups de convivents.

2. L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible en els següents suposats:
a) A les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

c) En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l’atenció de persones majors o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa i de la dosi de record, acreditat per l’autoritat sanitària competent. Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb discapacitat, ja que en aquest cas sí que és obligatori l’ús de mascareta.

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat informa també que la nova regulació elimina l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais a l’aire lliure, la qual cosa inclou els espais a l’aire lliure en els centres educatius, com els patis. És a dir, a partir de hui dijous 10 de febrer ja no serà obligatori que l’alumnat porte mascareta quan siga al pati.

D’altra banda, quan en el centre tinga lloc algun acte o celebració a l’aire lliure, serà obligatori l’ús de la mascareta si les persones assistents estan dretes. Si estan assegudes, serà obligatori l’ús de la màscara quan no es puga mantindre la distància de seguretat d’almenys 1,5 metres entre persones. Així mateix, durant el desenvolupament de la classe d’Educació Física, quan aquesta es realitze a l’aire lliure, no serà obligatori l’ús de la mascareta ni per a l’alumnat ni per al professorat, tal com ja es venia aplicant d’acord amb l’última actualització del Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, curs 2021-2022.

Finalment, en tots els espais tancats del centre continuarà sent obligatori l’ús de la màscara per a totes les persones majors de sis anys sense perjudici de les exempcions previstes en la normativa vigent.