Les empreses que desenvolupen activitats jurídiques, serveis agrícoles i ramaders i els relacionats amb reparació de vehicles i mecànica, nous beneficiaris del Pla Resistir

14 octubre 2021|Burjassot

Huerta-1.jpg

L’Ajuntament de Burjassot ha ampliat els sectors que es poden beneficiar de les ajudes econòmiques a autònoms i microempreses del municipi l’activitat dels quals s’haja vist afectada per la pandèmia de la Covid-19, en la tercera fase del Pla Resistir.

Aquesta segona ampliació afecta a aquelles empreses que desenvolupen activitats jurídiques, com ara graduats/des socials, serveis jurídics, advocats/des, procuradors/es, notaris/es i altres professionals relacionats amb activitats financeres. D’igual manera, s’inclouen aquells que desenvolupen serveis agrícoles i ramaders, reparació de vehicles, d’automòbils, bicicletes i altres vehicles i els relacionats amb mecànica en general N.C.O.P. (No compresos en altres parts)

En el cas d’aquests sectors, les ajudes, que es podran sol·licitar del 15 al 28 d’octubre, totes dues dates incloses, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, es concediran pel règim de concessió directa i podran ser beneficiaris de les mateixes els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors/as que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot. També podran beneficiar-se de les mateixes les comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, es troben legalment constituïdes i puguen dur a terme activitats empresarials o professionals que motiven la subvenció i que complisquen els requisits estipulats en les bases.

Aquesta segona resolució d’ampliació dels sectors pot consultar-se en el Portal de Transparència , així com també les bases de la convocatòria general.

La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, serà d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuren diversos autònoms l’import màxim a percebre serà de 2.000€. Així mateix, es podrà rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat. Sense caràcter exhaustiu, serien subvencionables, lloguers i rentings, subministraments vinculats al local comercial on desenvolupa la seua activitat comercial, com ara llum, telèfon, aigua, gas, internet…despeses de publicitat, reparacions i manteniment, etc.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot o en les oficines d’assistència en matèria de registre conformement al que es preveu en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.