Nova resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre l’ús de la mascareta

13 abril 2021|Burjassot

mascarilla tipo

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) d’aquest dilluns, 12 d’abril, ha publicat una nova resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s’estableixen noves mesures relatives a l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic per la Covid-19

Així, es consideren activitats INCOMPATIBLES amb l’ús de la mascareta:

a) El bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany; així com en piscines, en l’exterior o cobertes.

b) La pràctica d’esport en el mig aquàtic, siga aquest natural o artificial

c) Els períodes de descans abans i després del bany o la pràctica d’esport en el mig aquàtic o en l’entorn d’aquest.

En el cas del descans a les platges, rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes, el citat període només podrà estendre’s a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància mínima d’1.5 metres amb altres persones que no siguen convivents, i sense que l’agrupació de persones puga superar el número màxim permés.

En el cas de piscines cobertes o en el cas que aqueix descans es realitze a bord d’embarcacions, només s’entendrà per període de descans l’estrictament necessari entre intervals d’activitat.

d) Les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al mig aquàtic.

e) Els moments estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estiga autoritzat.

Sí que es consideren activitats COMPATIBLES amb l’ús de la mascareta:

a) El passeig pels accessos a les platges, llacs i altres entorns naturals.

b) El passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics

c) L’ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes.

d) La permanència en l’exterior o interior d’establiments d’hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.

L’ús obligatori de la mascareta continua per a persones majors de sis anys d’ara endavant en els següents suposats:

– En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

– En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es troben dins de la seua cabina.

L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

Tampoc serà exigible el seu ús en el cas de la pràctica d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

S’equiparen l’exercici de l’esport individual, les activitats que suposen un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de manera individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1.5 metres amb altres persones que no siguen convivents.

Aquesta resolució, que pot consultar-se ACÍ, s’ha aprovat a l’efecte d’adequar la regulació de l’ús de la mascareta, després de la publicació de la Llei 2/2021 de 29 de març en la qual, al punt 6 marca l’ús obligatori de la màscara i després de l’acord de 7 d’abril de 2021 del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.