S’endureix l’exigència de l’ús de la mascareta en tot el país

30 març 2021|Burjassot

mascarilla tipo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hui, 30 de març, ha publicat la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19. Entre altres mesures, la nova norma recull l’obligatorietat de portar la mascareta a la platja, a la muntanya i en altres espais a l’aire lliure encara que hi haja més de 1,5 metres de distància entre les persones.

L’article 6 de la citada Llei recull l’ús obligatori de la mascareta, per a persones majors de sis anys, d’ara endavant, en els següents casos: 

– En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

– En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es troben dins de la seua cabina.

L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se-la, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

Tampoc serà exigible en el cas de la pràctica d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulte incompatible, conforme a les indicacions de les autoritats sanitàries.

La nova norma regula també les mesures de prevenció i higiene, de regularització del transport, dels medicaments, normes de salut pública o per a garantir les capacitats del sistema sanitari.

Es pot consultar el BOE complet de hui ACÍ.