Obert el termini per a sol·licitar les ajudes al Transport Públic per a estudiants empadronats a Burjassot

31 maig 2022|Burjassot

metrovalencia

L’Ajuntament de Burjassot feia pública, el mes d’abril passat, la convocatòria d’ajudes al transport públic per al curs 2021/2022 destinades a joves estudiants empadronats a Burjassot que cursen els seus estudis reglats fora de la localitat. El termini de sol·licituds estarà obert del dimecres 1 de juny fins al dijous 30 de juny.

Com a novetat en la convocatòria d’enguany i amb l’objectiu d’agilitar els tràmits de sol·licitud de les ajudes, en el moment de sol·licitar-les, caldrà presentar també la justificació de la despesa realitzada per part dels estudiants en els seus desplaçaments fora del municipi per a rebre les seues classes. Cada sol·licitant rebrà un màxim de 100€.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en aquest ENLLAÇ .

Tindran la consideració de beneficiaris/es d’aquestes ajudes, els joves estudiants que estiguen empadronats/ades a Burjassot, nascuts durant el període 2006-1998, que estiguen al corrent de les obligacions amb la Hisenda Municipal i amb les obligacions tributàries de Seguretat Social i Agència Tributària. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant presentació dels certificats acreditatius o bé autoritzant l’Ajuntament a fer la consulta telemàticament amb els organismes corresponents a través de la instància per a la sol·licitud de l’ajuda. A més, no poden estar incursos en alguna de les circumstàncies establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Hauran de cursar, a més, algun dels següents estudis reglats, durant el curs acadèmic 2021-2022, en centres homologats, públics i concertats, que expedisquen una titulació oficial i que es troben fora de Burjassot:
– Cicles formatius de grau mitjà i/o superior.
– Formació professional bàsica
– Batxillerat, sempre que no s’oferisca a Burjassot la modalitat cursada.
– Ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors.
– Estudis universitaris en campus diferents a la localitat.

La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde-President, es presentarà amb la instància específica, preferentment de manera telemàtica, en el Registre d’entrada en la Seu Electrònica de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de menors d’edat, la sol·licitud d’ajuda es presentarà pel pare, la mare o representant legal.