Adjudicació parades Mercat Municipal

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de la Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

En els criteris de selecció està contemplada la baremació de punts per a l’adjudicació:

A) Renda per càpita anual de la unitat familiar (segons última declaració de la renda o declaració responsable i certificació negativa d’Hisenda):

 • De 0 a 10.000 euros: 30 punts
 • De 10.001 a 20.000 euros: 20 punts
 • De 20.001 a 30.000 euros: 10 punts

B) Tipus de producte: Venda de productes inclosos en l’article 70 punt 3, lletres A i B, de l’Ordenança esmentada: 40 punts.

C) Tipus de producte: Si el producte a vendre ja existeix en les concessions definitives del Mercat Municipal de Burjassot tindrà una puntuació negativa de: 30 punts. Els productes actualment en venda a les concessions del mercat són: Fruites i verdures; carnisseria; Botiga de verdures; Adobats, salaons i olives; xarcuteria; polleria; Peixateria, Congelats; bar; Fruits secs, pastisseria; Ous; Forn, Pastisseria, Brioixeria.

D) Experiència prèvia en activitat similar: 30 punts

E) Projecte d’activitat econòmica a realitzar en la concessió, en el qual es detallarà el tipus de producte a vendre, els proveïdors, els requisits sanitaris i tècnics per a la venda, l’experiència en aquesta activitat, la descripció de l’organització de la concessió , la instal·lació tècnica a realitzar en el lloc, el compte de resultats previsionals del primer any, un plànol a escala de com quedarà el lloc abans de l’obertura al públic: 60 punts.

F) Per sol·licitar dues places contigües: 20 punts.

G) Per sol·licitar el mateix titular d’una concessió definitiva una plaça contigua a la concessió de la qual és titular: 30 punts.

Documentació que cal annexar

 • Memòria explicativa del tipus de venda que es vol fer
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la persona sol·licitant o de la seua unitat familiar, segons escaiga:
  • Declaració de renda
  • Darrera nòmina
  • Darrera declaració trimestral de IRPF
  • Darrer impost de societats
  • Certificat de la Seguretat Social o del SERVEF:
   • Si percebeu ingressos, el document on conste el vostre nom, DNI, la quantitat percebuda mensualment i el concepte.
   • Si no en percebeu, el certificat del SERVEF on s’indique que no percebeu cap prestació.

Termini previst de tramitació

Les instàncies s’han de presentar del 26 de setembre al 14 d’octubre de 2016.