Autoritzacions de disparament de pólvora

Autoritzar les associacions el tret de diferents tipus d’actes de pólvora: espectacles pirotècnics (empreses pirotècniques) i manifestacions festives (grups CRE).

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Setmana fallera: des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 15 de gener de l’any en què se celebra.
Festes patronals: des de l’1 de maig fins al 15 de juny.
Resta de l’any: un mes d’antelació.

NORMATIVA REGULADORA

 • Bàndols de pólvora.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre , de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el desenvolupament d’aquesta llei 14/2010.
 • Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria (itc 8 i 18).
 • Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana, aprovada per ple el 22 de febrer de 2022.

TRÀMITS

Es disposa de 4 tràmits diferenciats, amb la seua corresponent instància. A continuació es detalla la documentació descarregable, la documentació requerida i en enllaç al tràmit de la Seu Electrònica per a la seua tramitació de cadascun d’ells:

1) TRÀMIT SOL·LICITUD MANIFESTACIONS FESTIVES I ALTRES (ENTITAT ORGANITZADORA)

Documentació descarregable

 1. Instància

Documentació necessària

 1. Programa detallat de l’acte, lloc, recorregut i horari (Instància de Manifestacions Festives Subdelegació del Govern).
 2. Relació dels artificis, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total (Instància de Manifestacions Festives Subdelegació del Govern).
 3. Instruccions d’utilització tradicional dels articles pirotècnics (Instància de Manifestacions Festives Subdelegació del Govern).
 4. Característiques per a l’ús d’articles pirotècnics en manifestacions festives (Instància de Manifestacions Festives Subdelegació del Govern).
 5. Resolució d’autorització del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, per a fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per consumidors reconeguts com a experts, en virtut de l’article 21.5 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, en el cas d’utilitzar-se articles sense marcatge CE.
 6. Si en l’acte intervenen més de 50 kg. de NEC: Justificant d’ingrés de Taxa 054 del M. Indústria https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasaspdf
 7. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE) participants.
 8. Relació detallada de les persones integrants del Grup o Grups CRE, vàlida per a l’acte l’autorització del qual se sol·licita. Dades de les persones responsables dels grups CRE.
 9. Justificació documental que els acrediten com RGCRE, vàlids per a l’acte l’autorització del qual se sol·licita (Carnet RGCRE).
 10. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d’edat.
 11. Riscos per als participants del Grup i mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos, indicant, en el seu cas, la indumentària i equips de protecció individual recomanats. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per als participants com per a espectadors, així com, en el seu cas, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l’acte de terceres persones.
 12. Justificació documental que l’organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva.
 13. Justificació documental que l’organitzador ha subscrit una assegurança d’accidents que cobrisca els possibles accidents en cas de participació de CRE menors d’edat, sense perjudici del compliment que s’estableix en la normativa autonòmica o local sobre aquesta qüestió.

Presentació

Seu Electrònica:
TRÀMIT EN LÍNIA
Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si desitja obtindre-ho punxe ací.

2) TRÀMIT SOL·LICITUD ESPECTACLES AMB ARTIFICIS PIROTÈCNICS DISPARATS PER EXPERTS AMB CONTINGUT EN MATÈRIA REGLAMENTADA (NEC) INFERIOR O IGUAL A 10KG (ENTITAT ORGANITZADORA)

Documentació descarregable

 1. Instància. Entitat organitzadora.
 2. Declaració responsable. Pirotècnica.
 3. Pla afecció AENA.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud – Entitat organitzadora. (inferior o igual a 10 kg NEC espectacles pirotècnics).
 2. Carnets d’expert pirotècnic de titulars i suplents que dispararan l’espectacle pirotècnic.
 3. Detall dels artificis que es dispararan.
 4. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat organitzadora.
 5. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa pirotècnica.
 6. Si els artificis són de fabricació pròpia: Certificat que ho acredite.
 7. Resguard de l’enviament de la sol·licitud autorització d’activitat aèria a AENA en cas de superar els 30 metres d’altura i estar en la zona d’afecció d’AENA.
 8. Pla / croquis distancies de seguretat a edificis i a públic.
 9. Declaració responsable empresa pirotècnica.

Presentació

Seu Electrònica:
TRÀMIT EN LÍNIA
Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si desitja obtindre-ho punxe ací.

3) TRÀMIT SOL·LICITUD ESPECTACLES AMB ARTIFICIS PIROTÈCNICS DISPARATS PER EXPERTS AMB CONTINGUT EN MATÈRIA REGLAMENTADA (NEC) SUPERIOR A 10KG I INFERIOR O IGUAL A 100KG (ENTITAT ORGANITZADORA)

Documentació descarregable

 1. Instància. Entitat organitzadora.
 2. Pla afecció AENA.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud – Entitat organitzadora. (10 – 100 kg NEC espectacles pirotècnics).
 2. Carnets d’expert pirotècnic de titulars i suplents que dispararan l’espectacle pirotècnic.
 3. Notificació a delegació del govern (fulla en la qual consta el registre d’entrada).
 4. Pla a escala (presentat en la comunicació a Delegació del Govern) amb indicació de les distàncies de seguretat a edificis i a públic.
 5. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat organitzadora.
 6. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa pirotècnica.
 7. Resguard de l’enviament de la sol·licitud autorització d’activitat aèria a AENA en cas de superar els 30 metres d’altura i estar en la zona d’afecció d’AENA.

Només  en cas de matèria reglamentada (NEC) superior a 50 kg:

 1. Sol·licitud de prevenció de bombers, en la qual conste el registre d’entrada del Consorci Provincial de Bombers de València.
 2. Còpia del pla de seguretat presentat en la Delegació de Govern.

Presentació

Seu Electrònica:
TRÀMIT EN LÍNIA
Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si desitja obtindre-ho punxe ací.

4) TRÀMIT SOL·LICITUD ESPECTACLES AMB ARTIFICIS PIROTÈCNICS DISPARATS PER EXPERTS AMB CONTINGUT EN MATÈRIA REGLAMENTADA (NEC) SUPERIOR A 100KG (ENTITAT ORGANITZADORA)

Documentació descarregable

 1. Instància. Entitat organitzadora.
 2. Pla afecció AENA.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud – Entitat organitzadora (superior a 100 kg NEC espectacles pirotècnics).
 2. Carnets d’expert pirotècnic de titulars i suplents que dispararan l’espectacle pirotècnic.
 3. Resolució de l’autorització de la Delegació del Govern.
 4. Detall dels artificis que es dispararan.
 5. Pla a escala (presentat en la sol·licitud d’autorització a Delegació del Govern), amb indicació de les distàncies de seguretat a edificis i a públic.
 6. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat organitzadora.
 7. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa pirotècnica.
 8. Sol·licitud de prevenció de Bombers, en la qual conste el registre d’entrada del Consorci Provincial de Bombers de València.
 9. Resguard de l’enviament de la sol·licitud autorització d’activitat aèria a AENA en cas de superar els 30 metres d’altura i estar en la zona d’afecció d’AENA.
 10. Còpia del Pla d’emergència presentat en la Delegació del Govern.
 11. Còpia del Pla de seguretat presentat en la Delegació del Govern.

Presentació

Seu Electrònica:
TRÀMIT EN LÍNIA
Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emés per la ACCV. Si desitja obtindre-ho punxe ací.