Cessió de Nínxol a favor de l’Ajuntament

La sol·licitud d’abonament d’exhumacions del Cementeri Municipal correspondrà en els següents supòsits:

a) Quan es procedisca a la desocupació del nínxol, abans del termini de concessió a instàncies de l’Ajuntament.

b) En cas de procedir-se a la desocupació d’un nínxol abans del venciment del termini de concessió, a instàncies de part.

Documentació necessària

  1. Model reglat de sol·licitud.
  2. Fotocòpia del DNI de l’interessat.
  3. Fotocòpia del número de compte bancari per realitzar l’abonament, si escau.
  4. Carta de pagament original.

Presentació

En el Registre de l’Ajuntament.

Informació complementària

Els interessats hauran d’acreditar la propietat del dret de sepultura mitjançant la presentació de l’original de la Carta de Pagament o Títol de propietat que en el seu moment li va expedir l’Ajuntament en adquirir-ho, que una vegada efectuat el pagament de la indemnització quedarà en possessió de l’Ajuntament. En el cas de successives transmissions, document públic que acredite la transmissió d’acord amb l’establert en el Reglament de règim intern del Cementeri Municipal.