L’Ajuntament de Burjassot amplia a construcció, obra de paleta i veterinàries els sectors que es poden beneficiar de la tercer fase del Pla Resistir

8 octubre 2021|Burjassot

construcción

L’Ajuntament de Burjassot ha ampliat, dins de la tercera fase del Pla Resistir, els sectors als quals van destinades les ajudes econòmiques a autònoms i microempreses del municipi, l’activitat dels quals s’haja vist afectada per la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta ampliació afecta a obra de paleta i xicotets treballs de construcció en general, construcció completa, reparació i conservació d’obres civils, construcció completa, reparació i conservació d’edificis, instal·lacions elèctriques en general, instal·lacions de lampisteria, instal·lacions i muntatges, fusteria i serralleria, fusteria metàl·lica i consultes clíniques i veterinàries.

En el cas d’aquests sectors, les ajudes, que es podran sol·licitar del 8 al 22 d’octubre, totes dues dates incloses, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, es concediran pel règim de concessió directa i podran ser beneficiaris de les mateixes els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors/es que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot. També podran beneficiar-se de les mateixes les comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, es troben legalment constituïdes i puguen dur a terme activitats empresarials o professionals que motiven la subvenció i que complisquen els requisits estipulats en les bases.

La resolució d’ampliació dels sectors així com les bases de la convocatòria general poden consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.

La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, serà d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuren diversos autònoms l’import màxim a percebre serà de 2.000€. Així mateix, es podrà rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment de l’activitat. Sense caràcter exhaustiu, serien subvencionables, lloguers i rentings, subministraments vinculats al local comercial on desenvolupa la seua activitat comercial, com ara llum, telèfon, aigua, gas, internet…despeses de publicitat, reparacions i manteniment, etc.

Les sol·licituds hauran de presentar-se, per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot o en les oficines d’assistència en matèria de registre, conforme al que es preveu en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.