Canvi de Domicili Padró d’Habitants

Els menors d’edat no emancipats i els majors incapacitats tindran les mateix veïnatge que els pares que tinguen el seu guarda o custòdia o, en defecte d’açò, dels seus representants legals, excepte autorització per escrit d’aquests per a residir en un altre municipi.

Aquest tràmit ha de realitzar-ho qualsevol persona que canvie de domicili dins del municipi.

 Documentació necessària

 1. Model de sol·licitud de canvi de domicili.
 2. DNI del sol·licitant; o tractant-se d’estrangers, original i fotocòpia de
  • Ciutadans nacionals d’estats membres de la Unió Europea: Targeta de residència en vigor, document acreditatiu de la identitat o passaport en vigor.
  • Ciutadans nacionals de tercers estats (no membres de la UE): Targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
 3. Si se sol·licita l’empadronament de tots els membres d’una família, haurà d’aportar-se DNI i llibre de família per als menors d’edat. Si es tracta d’estrangers, targeta de residència en vigor o passaport en vigor de cadascun dels membres que integren la família.
 4. Si el sol·licitant és un menor emancipat, haurà d’aportar la sentència ferma d’emancipació. En cas de separació, aportar la sentència de la separació judicial o autorització, signant únicament el que tinga la custòdia.
 5. Respecte a l’habitatge
  • Si el sol·licitant és el Propietari de l’habitatge, escriptura de compravenda a nom del propietari en cas de no figurar com a titular cadastral.
  • En cas de Lloguer, contracte original del lloguer més l’últim rebut del pagament del lloguer si el contracte és superior a un any.
  • En cas d’habitatge cedit: Autorització i DNI de la persona que cedeix l’habitatge a favor de qui pretén empadronar-se (autorització inclosa en el formulari)

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de la Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE