Domiciliació Bancària Tributs de Caràcter Periòdic SEPA

Sol·licitar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals directament a través de la seua entitat financera (bancs, caixa d’estalvis…).
Són domiciliables els següents tributs municipals, sempre que tinguen caràcter periòdic (no tenen tal caràcter les altes i les rectificacions de liquidacions efectuades, entre altres):

 • Impost sobre Béns Immobles.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
 • Taxa de mercats (fixos i extraordinari).
 • Taxa de brossa comprat.
 • Taxa per utilització del Centre d’Atenció a la Infància “613 habitatges”.
 • Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres.

Poden realitzar aquest tràmit els obligats al pagament de cadascun dels tributs enumerats i cal tenir compte obert en l’entitat financera en la qual es pretén domiciliar.
L’ordre de domiciliació tindrà validesa per temps indefinit, fins que no siga anul·lada per la persona interessada, rebutjada per l’entitat de crèdit o es modifique el nom del titular de la quota que es tracta.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud domiciliació tributs de caràcter periòdic ordre de domiciliació de deute directe SEPA
 2. Rebut objecte de domiciliació.
 3. DNI del sol·licitant i del subjecte passiu.
 4. Dni del titular del compte si és diferent al Subjecte passiu (titular del rebut)
 5. Llibreta bancària o certificat bancari de titularitat de compte o fitxa de manteniment de tercers segellada pel banc, o document en el qual conste el titular del compte i el número de compte.
 6. En el cas que un tercer sol·licite domiciliar el rebut del qual no és titular, serà necessari l’autorització del titular del rebut.
 7. En el cas que el titular del rebut sol·licite domiciliar en compte bancari de la qual no és titular serà necessari l’autorització del titular del compte.

Presentació

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, no obstant açò, es recomana sol·licitar-ho fins a dos mesos abans de l’inici del període de cobrament en voluntari perquè produïsca efectes en l’aquest període la domiciliació. Els presentats amb posterioritat no tindran efecte en aqueix exercici, però sí en els successius.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací