Sol·licituds Subvenciones Educació 2018

Tràmit necessari per a la sol·licitud de subvencions per al desenvolupament d’activitats extraescolars i/o activitats complementàries al projecte educatiu del centre que fomenten la lluita contra el fracàs escolar, la conciliació de la vida familiar i laboral i la convivència escolar i cultura de pau, durant l’any 2018.

Caldria incorporar el document de  convocatòria en un enllaç

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CENTRES EDUCATIUS I ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES.

  1. Model de sol·licitud de subvenció
  2. Memòria completa del projecte realitzat per al qual se sol·licita la subvenció, on almenys haurà de constar identificació del responsable, objectius, nombre de participants, activitats realitzades, cronograma, pressupost i avaluació. Solament es podrà presentar un projecte per entitat sol·licitant.
  3. NIF de l’associació.
  4. Certificats d’estar al corrent en les obligacions tributàries (de l’Agència Estatal Tributària ) i amb la Seguretat Social.
  5. Llibreta d’estalvi o compte bancari a nom de l’entitat sol·licitant.
  6. Document I. Declaració responsable.
  7. Document II. Justificació econòmica. 
  8. Factures originals justificatives de la despesa que complisca amb els requisits que assenyala el RD 1619/2012 que regula el Reglament de facturació. (veure art. 9 de la convocatòria).
  9. Justificants de pagament de les factures aportades.

PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies explicats a partir del següent al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i es presentaran en l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací