Justiprop

Què és el JUSTIPROP?

És un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat Valenciana i prestat per professionals de l’advocacia, en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

Quin servei presta a la ciutadania?

La ciutadania rep de manera gratuïta:

  • Informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció dels drets.
  • Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d’Orientació i Mediació (SOM), col·legis professionals de l’advocacia i de la procura, centres socials, Registre Civil i qualsevol altra entitat que preste serveis relacionats amb aquestes matèries.
  • Informació sobre recursos públics o privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
  • Informació sobre tràmits administratius davant els Registres Civil, Mercantil i de la Propietat.
  • Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  • Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia i/o administració de justícia, en particular en matèria de justícia gratuïta, col·laborant amb els Serveis d’Orientació Jurídica, accedir a l’estat de tramitació de processos judicials i dels registres en els quals tinga la condició de persona interessada, prèvia autorització.

On?

En l’oficina JUSTIPROP del municipi de Burjassot, situada en c/Colón, 40 baix

Quan?

Els dimarts, en horari de 10 a 12 hores.

Generalitat ValencianaConsell Valencià de Col·legis d'Advocats