Programa de Convivència

El Programa de Convivència està integrat orgànicament en l’àmbit d’Atenció Primària municipal, en tractar-se d’un conjunt de serveis, programes i prestacions de caràcter general. La seua actuació es dirigeix principalment als sectors de població compostos per persones depenents, majors i discapacitats. Aquest programa es compon dels següents serveis:

 • Servei Municipal d’Atenció a la Dependència.
 • Serveis assistencials específics (servei d’ajuda a domicili, teleasistencia, programa d’alimentació en el domicili, programa de respir…).
 • Serveis d’Animació Sociocultural, Oci i Temps Lliure per a Majors.
 • Servei d’Atenció i Integració de Discapacitats.

Missió

Oferir una sèrie de serveis que faciliten l’atenció de les necessitats primàries a aquelles persones que es troben en situació de falta d’autonomia personal i dependència; així mateix, pretenem realitzar un conjunt d’activitats que estimulen la participació i la integració social de les persones majors i discapacitades en la vida social i cultural del nostre municipi.

Visió

Millorar les condicions de vida de persones majors, depenents i discapacitats, perquè puguen continuar amb els vincles del seu entorn familiar i social; a més de potenciar les seues capacitats i la seua integració social, evitant situacions d’aïllament i solitud.

Serveis Prestats

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència

“Conjunt d’actuacions que faciliten informació, orientació i assessorament, sobre l’accés als serveis i prestacions que puguen correspondre a les persones sol·licitants del reconeixement de la situació de dependència.”

 • Població destinatària: Població en general. Persones majors, persones amb discapacitat i persones que sol·liciten el reconeixement de la situació de dependència o que, tenint reconegut un grau de dependència, necessiten nova valoració, a causa d’una millorança o empitjorament de la seua situació.
 • Forma d’accés: Directe o derivat.
 • Termini: Durant tot l’any.

Serveis assistencials específics (servei d’ajuda a domicili, teleasistencia, programa d’alimentació en el domicili, programa de respir…)

“Conjunt d’atencions i cures de caràcter personal, psicosocial, educatiu, tècnic i domèstic, que poden tenir un caràcter preventiu, assistencial/ rehabilitador, destinades a famílies i persones amb dificultats per a procurar-se el seu benestar físic, social i psicològic, proporcionant-los la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual”

 • Població destinatària: Població en general. Persones majors, persones amb discapacitat i persones en situació de dependència.
 • Forma d’accés: Criteri tècnic i Resolució administrativa.
 • Termini: Durant tot l’any.

Serveis d’Animació Sociocultural, Oci i Temps Lliure per a Majors

“Conjunt d’actuacions dels professionals dels serveis socials, dirigides a afavorir processos de participació i cooperació social de les persones i col·lectius de persones majors i de la comunitat en general; així com per a afavorir la promoció i la participació, tant en la mobilització dels recursos comunitaris, com de les estratègies necessàries per a estimular la seua implicació, en la solució dels problemes i l’enfortiment de les xarxes socials.”

 • Població destinatària: Població en general. Persones majors.
 • Forma d’accés: Directe o derivat.
 • Termini: Durant tot l’any.

Servei d’Atenció i Integració de Discapacitats

“Conjunt d’actuacions que faciliten informació, orientació i assessorament, sobre l’accés als beneficis, drets econòmics, serveis i prestacions, que puguen correspondre a les persones sol·licitants del reconeixement de la situació de discapacitat i/o dependència; de la mateixa manera, per a afavorir la promoció i la participació, tant en la mobilització dels recursos comunitaris, com de les estratègies necessàries per a estimular la seua implicació, en la solució dels problemes i l’enfortiment de les xarxes socials “. Principalment:

 • Informació general i tramitació de recursos per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Informació, mediació, assessorament i tramitació específica sobre recursos.
  municipals i d’altres administracions dirigides a persones amb discapacitat
  auditiva i intel·lectual.
 • Realització d’activitats per a fomentar la integració de persones amb discapacitat.
 • Servei d’intèrpret de llengua de signes.

 

 • Població destinatària: Població en general. Persones en situació de dependència i/o amb reconeixement de grau de discapacitat.
 • Forma d’accés: Directe o derivat.
 • Termini: Durant tot l’any.

Compromisos de qualitat i indicadors d’avaluació

Servei d’Atenció a la Dependència

 • En el servei d’atenció a la Dependència, les sol·licituds seran ateses en la seua primera cita, en un termini màxim de 7 dies.
  Indicador:

  • Temps mitjà d’atenció de les sol·licituds.
 • La gestió de sol·licituds de reconeixement de dependència, una vegada completat l’expedient, es tramitaran en un termini màxim de 10 dies hàbils.
  Indicador:

  • Temps mitjà de tramitació de les sol·licituds de reconeixement de dependència.

Serveis Assistencials

 • La tramitació de sol·licituds de serveis d’atenció personal, que siguen valorats com a urgents, seran tramitats amb prioritat en un termini màxim de tres jornades laborals.
  Indicador

  • Temps mitjà de tramitació dels casos urgents.
 • Les sol·licituds de teleasistencia es tramitaran, una vegada completada la documentació, en el termini màxim de 10 dies hàbils.
  Indicador

  • Temps mitjà de tramitació de les sol·licituds de teleasistencia.

Animació Sociocultural Majors

 • Es realitzaran anualment dos tallers d’animació sociocultural, en els centres socials, tenint en compte les demandes del col·lectiu de persones majors.
  Indicador

  • Comprovació de la realització dels tallers d’animació sociocultural, que seran com a mínim dues per any.
 • Se celebraran dues activitats commemoratives de forma anual, per al col·lectiu de persones majors.
  Indicador

  • Comprovació de la realització de les activitats commemoratives, que seran
   com a mínim dues per any.

Servei Atenció Discapacitats

 • Totes les sol·licituds de reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, una vegada completada la documentació, seran valorades en termini màxim de 15 dies hàbils.
  Indicador

  • Temps mitjà de valoració de les sol·licituds de reserva d’aparcament.
 • La sol·licitud i tramitació de la Targeta d’estacionament, una vegada completada la documentació, en termini de 15 dies hàbils.
  Indicador

  • Temps mitjà de valoració de les sol·licituds de targeta d’estacionament.
 • Les persones amb discapacitat auditiva seran ateses, per part de la tècnic especialitzada, en termini màxim de 3 dies hàbils.
  Indicador

  • Temps mitjà d’atenció per part de la tècnic especialitzada.
 • Totes les persones seran ateses amb criteris professionals i de manera personalitzada, assegurant la intimitat i la confidencialitat.
  Indicador

  • La puntuació mitjana sobre el grau de satisfacció del servei i l’atenció rebuda serà igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
 • Es tindrà en compte la satisfacció general de les persones ateses en relació amb la seua necessitat de suport i atenció, valorant-se la utilitat i pertinència dels serveis rebuts.
  Indicador

  • La puntuació mitjana sobre el grau de satisfacció de les persones usuàries, en relació amb la utilitat i pertinència de l’atenció i els serveis rebuts, serà igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
 • Es rebran i tramitaran els suggeriments, reclamacions i/o felicitacions presentades per la ciutadania, relatives al servei rebut, i es contestaran de forma adequada, quan siga el cas, en un termini no superior a 20 dies hàbils des del següent a la seua recepció.
  Indicador

  • Nombre de suggeriments, reclamacions i felicitacions rebudes.
  • Temps mitjà de contestació a les mateixes.

Localització i accés:

Per a informació, orientació, assessorament i tramitacions del Programa de Convivència, amb cita prèvia en:

 • Centre Social Colom, 40 (primer pis)
  Telèfon: 96 390 45 82

Per a atenció, i serveis dirigits a persones sordes i amb discapacitat intel·lectual (sense necessitat de cita prèvia): Dimarts de 9 a 14 i de 16 a 20 hores.

 • Centre Social Colom, 40 (primer pis)
  Telèfon: 661 475 730

L’Ajuntament de Burjassot disposa de quatre Llars de Jubilats situats en els centres socials, amb el següent horari: de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. De diumenge a dilluns, amb un dia de descans:

 • Centre Social Tendre Galván. C/ Professor Enrique Tendre Galván, 43.
  Telèfon cafeteria: 96 364 27 81.
  Telèfon Junta Directiva: 96 390 29 73
 • Centre Social Bailén. C/ Bailén, 17.
  Telèfon cafeteria: 96 390 05 22.
  Telèfon Junta Directiva: 96 363 08 88
 • Centre Social La Granja. C/ Pintor Goya, 6.
  Telèfon cafeteria: 96 390 05 31.
  Telèfon Junta Directiva: 96 364 59 57.
 • Centre Social Vila del Pilar. C/ Verge Desemparats, 30.
  Telèfon cafeteria: 96 364 35 36.