Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (d’ara endavant, UPCCA) de Burjassot és un programa municipal especialitzat de l’Ajuntament de Burjassot, que té com a tasca la prevenció de les drogodependències promocionant hàbits de vida saludable i una millora del benestar social en la família, en els centres educatius i en la comunitat.

Serveis Prestats

Àmbit de Prevenció

Prevenció Comunitària. Les actuacions de prevenció són les que donen nom a aquest servei, i és per açò que aquesta tasca suposa una part important del nostre esforç i del treball que desenvolupem. En aquest àmbit d’actuació impulsem un conjunt d’activitats dirigides a evitar, reduir o eliminar els factors que augmenten la incidència del consum de drogues o d’altres conductes addictives; es dirigeixen a la major part de la població, a través de campanyes de difusió i informació. El nostre objectiu és crear consciència social sobre la problemàtica de les addiccions en la nostra societat, i quin pugues i deu ser el nostre paper com a ciutadans actius per a lluitar contra elles.

Prevenció Escolar. És una prevenció dirigida als més joves. Treballem en tots els centres educatius del Municipi conjuntament amb els equips docents. La nostra intervenció s’ajusta als diferents nivells educatius i a les necessitats específiques que ens plantegen des dels mateixos centres. Està suficientment constatat que cada vegada el consum s’inicia a edats més primerenques; des de la UPCCA volem servir de suport als docents en la seua tasca educativa, i sobretot als estudiants, que veuen la seua vida afectada en moltes ocasions per la proximitat de les addiccions i els resulta difícil enfrontar-se a elles.

Prevenció Familiar. El nostre objectiu és dotar a la família de les eines necessàries per a optimitzar les seues funcions educadores, afavorint l’adquisició i el desenvolupament d’habilitats educatives i les normes familiars més adequades segons les diferents edats. La prevenció del consum de drogues és especialment complicada amb menors i joves, i sense un treball juntament amb els familiars és molt difícil aconseguir l’èxit. La família es converteix en un element clau en la nostra tasca preventiva.

Prevenció en l’Oci i Temps Lliure. Pretenem generar, en el marc de l’educació per a la salut, alternatives positives d’oci i temps lliure, promovent hàbits de vida saludable enfront de l’auge actual de les conductes addictives.

Àmbit d’Atenció personal i Familiar

L’atenció personal i familiar suposa la realització d’actuacions directes d’informació, orientació, consell professional, de forma personalitzada i confidencial; aquest àmbit d’actuació està dirigit als sectors de població en situació de risc, amb especial atenció a aquelles persones recentment iniciades en el consum de drogues, així com a les seues famílies.

Àmbit de mitjans de comunicació

En l’àmbit d’actuació dels mitjans de comunicació, promocionem i informem les diferents actuacions que es realitzen, i utilitzem les noves tecnologies com a eina per a acostar-nos sobretot a la població més jove. Destaquem com a actuacions més significatives: programa de ràdio quinzenal, pàgina web (www.upcburjassot.es) i facebook.

COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

Prevenció comunitària

Programar accions pròpies en el marc de les campanyes de prevenció del consum de drogues i de promoció d’hàbits de vida saludable, que es desenvolupen coincidint amb la seua celebració a nivell mundial i/o estatal.
Indicador

 • Nombre d’accions anuals en prevenció del consum de drogues i la promoció d’hàbits de vida saludable.

Prevenció escolar

Servir de recolze en la labor dels professors de cada centre, públic o concertat, en l’aplicació dels programes preventius en drogodependències.
Indicador

 • Almenys una xarrada per cicle en els Centres Educatius de Secundària.

Prevenció familiar

Oferir un espai on poder dotar a la família de les eines necessàries per a optimitzar les seues funcions educadores; i prevenir l’aparició de problemes amb les drogodependències i els problemes associats a elles.
Indicador

 • Una xarrada bimensual en l’Escola de Pares i Mares de Burjassot.

Oferir atenció i suport a les famílies que ho sol·liciten de manera individualitzada, en aquells casos on es done consum de drogues.
Indicador

 • Nombre de famílies ateses de manera individualitzada.

Prevenció de l’oci i temps lliure

Generar alternatives d’oci i temps lliure, en el marc de l’educació per a la salut, promovent hàbits de vida saludable, enfront de l’auge actual de les addiccions.
Indicador

 • Programar, almenys, dues activitats anuals relacionades amb la utilització saludable del temps d’oci.

Àrea d’atenció

Es tindrà en compte la satisfacció general de les persones ateses en relació amb la seua necessitat de suport i atenció, valorant-se la utilitat i pertinència dels serveis rebuts; de manera que la valoració mitjana de les persones usuàries per l’atenció rebuda serà una puntuació igual o superior a set, en una escala de zero a deu.
Indicador

 • Satisfacció mitjana de les usuàries en relació amb la utilitat i pertinença de l’atenció i els serveis rebuts.

Les persones que acudeixen al servei seran ateses per professionals qualificats, amb un llenguatge clar i comprensible, oferint-los un tracte respectuós i amable, garantint-los el seu dret a la intimitat i a la protecció de les seues dades personals. La valoració mitjana de les persones usuàries amb el tracte rebut serà una puntuació igual o superior a set, en una escala de zero a deu.
Indicador

 • Satisfacció mitjana de les persones usuàries en relació amb el tracte rebut.

Es rebran i tramitaran els suggeriments, reclamacions i/o felicitacions presentades per la ciutadania, relatives al servei rebut, i es contestaran de forma adequada, quan siga el cas, en un termini no superior a 20 dies hàbils des del següent a la seua recepció.
Indicador

 • Numere de suggeriments, reclamacions i felicitacions rebudes.
 • Temps mitjà de contestació a les mateixes.

Atenció mitjans de comunicació

Informar i sensibilitzar sobre els riscos associats al consum de drogues, a través de Burjassot Radie.
Indicador

 • Nombre de programes “Parlem de drogues” realitzats, almenys un programa
  mensual.

Informar i sensibilitzar sobre els riscos associats al consum de drogues en
altres mitjans de comunicació.
Indicador

 • Realitzar actualitzacions i publicacions mensuals, en la pàgina web del
  servei i/o en els diferents mitjans de comunicació del municipi.

Mantenir actualitzada la informació en la xarxa social Facebook amb dues actualitzacions setmanals.
Indicador

 • Dues actualitzacions setmanals, almenys, en Facebook.