Atenció Primària Equips Base

Definició

Els Serveis Socials d’Atenció Primària constitueixen el primer nivell d’atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, sent la instància més pròxima per a l’atenció social a la ciutadania. Els Serveis Socials municipals, mitjançant diferents actuacions vinculades a la prevenció, tractament i reinserció pretenen la millora de la qualitat de vida i la cohesió social, així com el foment de la participació ciutadana en la resolució dels seus problemes i/o conflictes. Es tracta d’un sistema públic dirigit a tota la població del municipi, en el qual l’acompanyament social és una eina essencial per a afrontar necessitats, problemes i fragilitats.

Missió

Atendre totes aquelles situacions personals i familiars caracteritzades per la precarietat i vulnerabilitat social, les seues necessitats i problemàtica, mobilitzant tots els recursos disponibles per a pal·liar o solucionar les diferents problemàtiques, millorar la convivència i aconseguir els majors nivells d’autonomia possibles.

Visió

Des de la responsabilitat municipal, pretenem millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, millorar la cohesió social i augmentar la participació i vertebració social del municipi.

Els nostres Principis i Valors, s’orienten a aconseguir resultats que cerquen el benestar de les persones:

 • Universalitat
 • Responsabilitat Pública
 • Prevenció i dimensió comunitària
 • Promoció de l’autonomia personal
 • Atenció personalitzada i integral
 • Proximitat i accessibilitat
 • Qualitat
 • Participació

SERVEIS PRESTATS

Prestacions de Serveis i Intervencions Professionals

 1. Informació, Orientació, assessorament i diagnòstic. Conjunt de mesures que faciliten informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l’accés als mateixos en una relació d’ajuda professional. Es dirigeix a persones, famílies i grups que precisen d’una intervenció per part del sistema de serveis socials. Es realitza una valoració singularitzada i un diagnòstic social de les situacions personals, familiars i de grup i de les seues demandes socials, així com una intervenció professional, social i d’acompanyament.
 2. La sistematització de la informació obtinguda permet l’avaluació de situacions de necessitat social per part dels equips d’atenció primària, sent est el principal element de coneixement de la realitat social en el territori.
  • Població destinatària: Es dirigeix a persones, famílies i grups que precisen d’una intervenció per part del sistema de serveis socials.
  • Forma d’accés: Mitjançant cita prèvia en els Centres de Serveis Socials de referència.
   • Zona 1: CMSS “ La Granja”. Dimarts i Divendres de 10.00 a 13.00 hores.
   • Zona 2: CMSS “Isaac Peral”. Dilluns i Dijous de 10.00 a 13.00 hores.
  • Termini: Durant tot l’any.
 3. Valoració social específica. Constitueix els instruments tècnics precisos per a efectuar qualsevol tipus de valoració, reconeixement, qualificació o informe i que supose un requisit previ per a accedir a prestacions i serveis.
  • Població destinatària: Es dirigeix a persones, famílies i grups que precisen d’una intervenció per part del sistema de serveis socials.
  • Forma d’accés: Mitjançant cita prèvia en els Centres de Serveis Socials de referència.
   • Zona 1: CMSS “ La Granja”.
   • Zona 2: CMSS “Isaac Peral”.
  • Termini: Durant tot l’any en els Centres de Serveis Socials de referència.
 4. Intervenció i suport familiar. Conjunt d’actuacions professionals dirigides a facilitar la convivència i la integració social de les famílies, abordant situacions de crisis, risc o vulnerabilitat familiar.
  • Població destinatària: Població general. Famílies.
  • Forma d’accés: Directa, criteri tècnic o derivació.
  • Termini: Durant tot l’any en els Centres de Serveis Socials de referència.
 5. Intervenció i protecció de menors en risc social i familiar. Actuacions que tenen per objecte la valoració, seguiment i intervenció amb els menors que es troben en situació de risc i les seues famílies, abans que siga necessària l’adopció de mesures de protecció per part de la Conselleria de Benestar Social, per trobar-se el menor en possible risc o desemparament. Població destinatària: Família i menors en situació de risc de desprotecció.
  • Forma d’accés: Directa, resolució administrativa o derivat.
  • Termini: Durant tot l’any en els Centres de Serveis Socials de referència.
 6. Intervenció socioeducativa i acompanyament en itineraris d’inclusió social. Sèrie de mesures encaminades a resoldre problemàtiques específiques derivades de la situació d’exclusió, potenciant habilitats personals, socials i laborals. Des dels equips d’Atenció Primària es dissenyen i implementen mesures dirigides a afavorir l’accessibilitat a recursos soci-laborals.
  • Població destinatària: Persones, famílies o grups en situació o en risc d’exclusió social.
  • Forma d’accés: Criteri tècnic.
  • Termini: Durant tot l’any en els Centres de Serveis Socials de referència.
 7. Treball social comunitari. Actuacions dirigides a identificar i promoure les activitats que en matèria d’acció social es desenvolupen en el territori, canalitzant les demandes de participació de la població i potenciant la creació de nous grups socials.
  • Població destinatària: Població en general.
  • Forma d’accés: Criteri tècnic.
  • Termini: Durant tot l’any.

Compromisos de qualitat i indicadors d’avaluació

 1. Les treballadores socials realitzaran la primera entrevista en el Servei d’Informació, amb un termini màxim de 15 dies hàbils en no menys del 90 per cent dels casos, a partir de la petició de la cita prèvia.
  Indicador:

  • Percentatge de primeres entrevistes realitzades en un termini màxim de 15 dies hàbils.
 2. Les situacions d’urgència seran valorades per treballadores socials i seran ateses de forma immediata, al llarg de l’horari del centre.
  Indicador:

  • Percentatge de casos urgents que són atesos en el mateix dia en què són valorats per la professional.
 3. S’assignarà una treballadora social de referència en tots els casos en què es valore la necessitat d’una intervenció social, assegurant així la coherència de les actuacions i l’assignació de recursos.
  Indicador:

  • Percentatge de casos d’intervenció social que han comptat amb assignació
   de treballadora social de referència.
 4. Des dels centres de serveis socials, es facilitarà l’accessibilitat al professional de referència mitjançant correu electrònic, obtenint la persona usuària una resposta, en un període de temps inferior a dues jornades laborals.
  Indicador:

  • Temps mitjà de resposta als correus electrònics des de la seua recepció.
 5. Les sol·licituds d’ajudes d’emergència es valoraran per una treballadora social, en un període màxim de 15 dies hàbils, explicats a partir de la recepció de la documentació completa, en el Departament de Serveis Socials, i seran remeses a l’àrea econòmica per a la seua tramitació i corresponent pagament.