Programa de Mesures Judicials al mig Obert

El Programa de Mesures Judicials al mig Obert és un recurs de caràcter municipal que té com a objecte l’execució i seguiment de les diferents mesures judicials al mig obert (no requereixen l’ingrés dels menors en un centre de reeducació), contemplades en la Llei Orgànica 5/2000. La seua finalitat és facilitar el procés de socialització i integració social dels menors, potenciant el seu procés educatiu i actuant coordinadament amb els serveis i recursos de la comunitat.

Aquest servei va dirigit als menors residents en el municipi de Burjassot, que hagen sigut imputats per haver comès una infracció tipificada en el Codi Penal sent majors de 14 anys i menors de 18 anys, i a conseqüència d’açò, se’ls haja imposat per resolució judicial, una mesura judicial no privativa de llibertat de les contemplades en la llei 5/2000.

SERVEIS PRESTATS

La intervenció del Programa de Mesures Judicials al mig Obert es troba pautada per les diferents mesures judicials al mig obert contemplades en la llei 5/2000 de responsabilitat penal del menor, susceptibles a ser imposades pels Jutjats de Menors als menors infractors.
Aquestes mesures poden ser:

Tractament ambulatori: destinada a menors que disposen de les condicions per a beneficiar-se d’un programa terapèutic que els ajude a superar processos addictius.

Assistència a un centre de dia: el menor és derivat a un centre on realitzarà activitats soci-educatives de suport a la seua competència social, proporcionant-li un ambient estructurat durant bona part del dia.

Permanència de finalització de setmana: el menor roman en la seua llar des de la vesprada o nit del divendres fins a la nit del diumenge, durant aquest temps el menor realitzarà les tasques soci-educatives que se li assignen.

Llibertat vigilada: el menor està sotmès, durant el temps establit en la sentència, a una vigilància i supervisió a càrrec de personal especialitzat; amb la finalitat de que adquirisca les habilitats, capacitats i actituds necessàries per a un correcte desenvolupament personal i social.

Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu: és una mesura que intenta proporcionar al menor un ambient de socialització positiu amb una persona, amb una família diferent a la seua o amb un grup educatiu que s’oferisca a complir la funció de la família pel que fa al desenvolupament de pautes soci-afectives prosociales en el menor.

Prestacions en benefici de la comunitat: consisteix a realitzar una activitat, durant un nombre de sessions prèviament fixat, bé siga en benefici de la col·lectivitat en el seu conjunt, o de persones que es troben en una situació de precarietat per qualsevol motiu

Realització de tasques soci-educatives: el menor duu a terme activitats específiques de contingut educatiu amb la finalitat de facilitar la seua reinserció social.

Atenent a les mesures judicials derivades i a les necessitats específiques de cada menor i les seues famílies, els professionals del servei, a través de la creació d’una relació de suport professional, desenvolupen itineraris individualitzats d’intervenció i realitzen un control i seguiment de l’evolució personal dels menors, incidint en la causes de les seues conductes desadaptativas amb la finalitat de facilitar la seua plena integració social.

Els itineraris individualitzats d’intervenció contemplaran les següents accions:

  • Entrenament en habilitats personals i socials per a poder afrontar les situacions de la seua vida diària, i especialment, les relacionades amb les seues conductes disruptivas i desadaptativas.
  • Suport i orientació a les famílies dels menors, implicant-los i instant-los al fet que exercisquen els seus deures d’assistència i educació.
  • Treball en xarxa amb els professionals dels diferents recursos (educatius, laborals, oci, salut, etc.) i agents socials del territori, per a l’òptim desenvolupament dels itineraris individualitzats d’integració social realitzats per a cada menor.
  • Orientació, assessorament i acompanyament als diferents serveis i recursos que participen en l’itinerari de cada menor (jutjats de menors, unitat de conductes addictives, centres educatius, etc.).
  • Treball amb el grup d’iguals dels menors, doncs és un factor influent en les conductes negatives dels menors i del propi grup.
  • Realització de cursos formatius per a treballar les diferents problemàtiques dels menors del programa. Aquests cursos dependran de les necessitats específiques dels menors (alfabetització, inserció laboral, educació vial, etc.).