Programes d’Absentisme Escolar

El Programa Municipal d’Absentisme Escolar (PMAE) s’encarrega de vetlar per la correcta escolarització i assistència a classe de l’alumnat del municipi. El Ajuntament de Burjassot disposa des de 2002 d’un programa dirigit a treballar la problemàtica de l’absentisme escolar.

El PMAE treballa quan apareixen situacions d’absentisme escolar, però també amb anterioritat mitjançant la prevenció, col·laborant amb els centres educatius del municipi i reforçant l’atenció i les actuacions d’èxit. A nivell orgànic, el programa forma part dels Serveis d’Atenció a Menors del Centre Socioeducativo “Díaz Pintat”, dins de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i Benestar Social del Ajuntament de Burjassot.

El programa va dirigit a tota la comunitat educativa del municipi, comprenent als centres públics, privats i concertats així com requereix de la col·laboració de la resta d’agents socials i comunitat educativa. Per a aconseguir aquest objectiu existeix un protocol i una metodologia adequada que pretén garantir unes actuacions de qualitat.

El PMAE s’ocupa de l’elaboració i difusió de protocols específics dirigits a la prevenció, així com a l’estudi de casos particulars, dinamitzant tots els recursos existents i treballant sobre la responsabilitat de les famílies a complir amb l’obligació d’escolaritzar als seus menors. D’altra banda, s’encarrega de coordinar i col·laborar en totes aquelles mesures educatives i socials destinades a millorar l’escolarització i l’educació dels menors residents en el municipi de Burjassot que es troben en edat d’escolarització obligatòria. La detecció dels casos d’absentisme escolar i/o escolarització irregular es realitzarà principalment per part dels centres educatius.

La nostra missió és aconseguir, no solament la plena i adequada escolarització dels menors en etapa d’educació obligatòria, sinó també potenciar l’èxit acadèmic i la integració de l’alumnat més vulnerable. Així mateix ha d’impulsar la prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar de l’alumnat escolaritzat en l’ensenyament comprès entre els 6 i 16 anys d’edat.

Serveis Prestats

Els objectius establits pel Programa d’Absentisme Escolar són els següents:

OBJECTIUS GENERALS

 • Aconseguir l’assistència plena a l’escola i no la penalització de la inassistència, de tots els menors en edats compreses entre els 6 fins als 16 anys d’edat.
 • Millorar les taxes d’èxit escolar en el municipi de Burjassot i especialment en el Barri d’Acció Preferent 613 Habitatges.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Intervenir amb els/as menors que presenten absentisme escolar i/o abandó escolar.
 • Intervenir amb les famílies que dificulten o impedisquen una normal escolarització dels seus fills/as.
 • Propiciar l’acostament de les famílies als centres educatius.
 • Adequar, en els seus justs termes, l’organització espacial, temporal i el programa del curs, cicle o etapa del centre a les necessitats dels/as alumnes/ as absentistas (adaptacions curriculars) i les seues famílies.
 • Sensibilitzar a la comunitat, a través de la coordinadora d’AMPAS, associacions, entitats públiques i privades, perquè comprenguen la importància de l’assistència a l’escola i recolzen les accions que es realitzen en aquest sentit; tant des de les escoles, com des de l’Ajuntament.
 • Integrar als/as menors absentistas, fills/as d’immigrants estrangers, dins del sistema educatiu reglat.
 • Col·laborar en l’engegada i adequat funcionament de tots aquells programes i mesures dutes a terme pels propis centres educatius dirigits a millorar l’assistència i l’èxit escolar de l’alumnat.
 • Facilitar l’engegada de recursos de suport escolar per a alumnat vulnerable de presentar absentisme i fracàs escolar específicament entre els col·lectius en situació de risc social.
 • Començar la intervenció de manera primerenca, des de l’etapa d’educació infantil.

Diagnòstic i control de la incidència de l’absentisme escolar en el municipi.

 • Coordinació de les actuacions dels centres educatius davant la detecció de casos d’absentisme escolar, realitzant reunions periòdiques de coordinació i/o participant en els òrgans establits per a tal efecte. Valoració i diagnòstic de l’absentisme escolar de cada centre educatiu.
 • Registre dels casos notificats d’absentisme escolar i obtenció de dades estadístiques, així com realització de la corresponent valoració i diagnòstic de l’absentisme escolar municipal.

Intervenció social sobre Absentisme Escolar.

→ Prevenció:

 • Implementació i col·laboració en l’engegada d’activitats que potencien l’èxit escolar de l’alumnat, per a evitar el fracàs en el sistema educatiu. Tant activitats pròpies del programa i del Centre Socioeducativo com les organitzades pels propis centres escolars o altres agents socials.
 • Campanyes d’informació sobre l’obligatorietat del compliment del dret a l’educació, dirigides a la població en general, i específicament als col·lectius en situació de risc social.
 • Control i supervisió dels processos de sol·licitud de plaça i matriculacions en els períodes establits, amb la finalitat d’evitar abandons primerencs.
 • Acompanyament en les gestions, principalment amb la població resident en el Barri d’Acció Preferent 613 Habitatges de Burjassot.
 • Suport i atenció als recursos d’oci i temps lliure del Centre Socioeducativo Díaz-Pintat, estant present com a referent educatiu en l’entorn quotidià dels menors i informant sobre els recursos i activitats que afavorisquen el seu adequat desenvolupament i la seua integració educativa.
 • Acompanyament dels pares/familiars a les reunions establides amb els centres educatius o amb el professorat de les famílies que ho precisen. Així com organització de reunions de pares grupales.

→ Detecció de casos.

 • Centralització i recepció de les notificacions d’absentisme escolar que es detecten i comuniquen per mitjà dels canals establits per a açò, sent principalment les deteccions per part dels centres educatius i de la Policia Local de Burjassot, o per derivació d’altres programes propis dels Serveis Socials d’aquest ajuntament. La Comissió d’Absentisme podrà conèixer els casos d’absentisme escolar, a més de per els centres educatius, a través dels Serveis Socials Municipals, Policia Local, altres institucions i professionals, veïns, associacions i ONG’s.

Intervenció.

Coordinació i supervisió de les intervencions realitzes pels diferents professionals del PMAE, així com coordinació amb altres serveis i recursos existents.

 • Intervenció conjunta amb altres serveis (entrevistes, orientacions, etc.).
 • Atenció a les famílies i els menors absentistas per a superar les dificultats que puguen estar ocasionant l’absentisme escolar:
  • Realitzar un diagnòstic de la problemàtica familiar que està originant la situació d’absentisme escolar del menor.
  • Mantenir entrevistes familiars i individuals per a abordar la seua situació i ajudar a millorar les seues competències personals en relació a la integració escolar dels seus menors, incidint també en aspectes bàsics de l’organització familiar i domèstica i les habilitats de criança i educació dels menors.
  • Realitzar les pertinents derivacions als recursos disponibles per a abordar de manera adequada les dificultats oposades.
 • Acompanyament a les famílies als recursos adequats per a promoure la seua autonomia.
  • Informar i orientar a les famílies sobre els seus drets i l’ús adequat dels recursos socials, educatius, sanitaris, culturals i d’oci.
  • Acompanyar físicament a les diferents institucions i entitats promovent la seua autonomia, en cas de considerar-se necessari.

Orientació i assessorament.

 • Als menors quant a les seues possibles opcions formatives (així com beques d’estudi i altres recursos disponibles) als quals tinguen dret, tant en l’etapa d’escolarització obligatòria com a posteriors.
 • A les famílies, quant a orientació social i educativa dels seus menors així com altres recursos que puguen ajudar-los per a millorar la dinàmica familiar o les dificultats de tots o algun dels seus membres, així com el dret d’accés als diferents recursos o ajudes existents.

Minories ètniques.

 • Assessorament i informació en tràmits i gestions vàries per part d’un monitor que exerceix de mediador amb la població d’ètnia gitana.
 • Acompanyament a diferents recursos i gestions per a la població d’ètnia gitana.
 • Intervenció davant els casos d’absentisme escolar i orientació des d’un punt de vista respectuós amb els valors culturals de la minoria ètnica.
 • Mediació i resolució de conflictes en l’àmbit educatiu.
 • Col·laboració amb els centres escolars en la localització i comunicació amb les famílies de l’alumnat d’ètnia gitana, així com alumnat resident en el BAP 613 habitatges.
 • Control de les renovacions de matricula anuals, principalment amb l’alumnat que estiga cursant l’etapa secundària, així com el recolze en els tràmits relacionats amb l’escolarització de menors pertanyents al poble gitano.
 • Recolze en la realització de sol·licituds i altres tràmits relacionats amb una adequada escolarització dels menors.
 • Derivació de casos als diferents recursos formatius disponibles, sota coordinació dels tècnics del PMAE.