ICIO – Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Bonificacions

El impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) és un impost de caràcter potestatiu, el fet imposable del qual és la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construccióinstal·lació obra, per a la qual s’exigisca obtenir llicència d’obres o urbanística, i l’expedició d’aquesta corresponga a l’ajuntament.

Qui ha de pagar-ho?

El ICIO ha de ser pagat, a títol de contribuents, per les persones propietàries de la construcció, instal·lació o obra, siguen o no propietaris de l’immoble sobre el qual es duga a terme.

Ara bé, quan la construcció, instal·lació o obra no siga realitzada pel propietari, hauran de pagar-ho, a títol de substitut, les persones que sol·liciten les corresponents llicències o realitzen les construccions, instal·lacions o obres.

 • S’estableix una bonificació del 95%, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per concórrer circumstàncies d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartísticas o de foment del treball que justifiquen tal declaració; correspondrà al Ple la seua aprovació per majoria simple.
 • S’estableix una bonificació del 50%, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per la construcció, instal·lació o obra d’habitatges protegits.
 •  S’estableix una bonificació del 90% en la quota, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, quan es tracte d’obres per a l’eliminació de barreres arquitectòniques o adaptació d’habitatges a les necessitats derivades de la situació de les persones discapacitades que les habiten.
 • Gaudiran d’una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en què s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per al autoconsumo. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l’Administració competent. Aquesta bonificació s’aplicarà exclusivament sobre la part del pressupost de les obres que corresponga a les instal·lacions del sistema d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar.

Documentació necessària

 1. Instància Genèrica Ajuntament
 2. Fotocòpia del DNI de l’interessat, o en defecte d’açò targeta de Residència, si es tracta de persona jurídica, fotocòpia del CIF.
 3. Si la sol·licitud es formula en nom de persona jurídica o d’interessat diferent de la del sol·licitant, haurà d’acompanyar-se còpia del poder i exhibir-se l’original d’aquest per a la seua confrontació en el moment de la presentació en el Registre.
 4. Si el sol·licitant és una societat haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució i dels poders de representació de qui signa la instància.
 5. En el cas que els sol·licitants estigueren constituïts en comunitat de béns, haurà d’aportar-se còpia del contracte constitutiu de l’aquesta comunitat, subscrivint la instància la totalitat dels comuneros o els qui ostenten la representació d’aquests, sempre que acrediten l’aquesta representació. (Les fotocòpies aniran acompanyades dels originals per a la seua confrontació).
 6. Fotocopia sol·licitud de llicència d’obres. Hauran d’instar la concessió de la bonificació en el ICIO juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres.
 7. Documentació acreditativa de les circumstàncies que originen la petició de la bonificació.

Presentació i pagament

En l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament.