Drets lingüístics

Estatus del valencià

Article 6.1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

Article 6.2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat.Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

Article 7.1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l’Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 35. Als efectes regulats per aquesta llei i atenent a criteris històrics, es declaren termes municipals de predomini lingüístic valencià els següents: […] Burjassot […].Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 1.1. El valencià és la llengua pròpia del municipi de Burjassot i, per tant, del seu ajuntament i dels organismes que en depenen.Reglament de Normalització del Valencià de l'Ajuntament de Burjassot


Foment de la recuperació del valencià

Article 3.3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.Constitució Espanyola

Article 6.5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

Articles 27 i 28. El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d’aquesta. De la mateixa manera hauran de procedir els ens locals d’acord amb els principis i excepcions determinats per la present llei.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 33. Els poders públics valencians fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta llei, l’ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 17.1. L’Ajuntament de Burjassot fomentarà l’ús social del valencià en totes les activitats ciutadanes, especialment professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, recreatives, etc., per mitjà de l’actuació directa municipal o mitjançant subvencions.Reglament de Normalització del Valencià de l'Ajuntament de Burjassot


Coneixement i no-discriminació per l’ús del valencià

Article 6.2. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los [el valencià i el castellà] i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

Article 6.4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

Article 2. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo, oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 3. Sense perjudici de les excepcions regulades en aquesta Llei, l’ús del valencià pels ciutadans en les relacions, tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics, igual com si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se de l’exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià


Ús del valencià amb les institucions públiques

Article 16. Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents de l’Administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servei que els és encomanat.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 4. Tota la ciutadania té dret a triar la llengua oficial, valencià o castellà, amb què relacionar-se amb les entitats locals, i estes tenen el deure correlatiu d’atendre-la en la llengua triada, en els termes establits en la legislació sobre ús del valencià.Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana

Article 56.2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials.Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Article 98. La condició de personal empleat públic comporta l’observança dels següents principis d’actuació: […] evitarà qualsevol actuació que puga produir una discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, orientació sexual, religió o conviccions, llengua, opinió, discapacitat o diversitat funcional, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.Llei de la Funció Pública Valenciana

Article 99. En l’exercici de les funcions que tinga assignades, el personal empleat públic haurà d’observar les obligacions següents: […] 5. Conéixer les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en els termes que es determinen reglamentàriament i garantir a la ciutadania l’exercici del dret a utilitzar-les en les relacions amb l’Administració autonòmica.Llei de la Funció Pública Valenciana

Article 8.2. Els serveis municipals que tinguen relació directa amb el públic han d’estar atesos per funcionaris amb un coneixement del valencià suficient per a atendre amb normalitat les funcions encomanades.Reglament de Normalització del Valencià de l'Ajuntament de Burjassot


Ús del valencià en les relacions privades

Article 17. Tots els ciutadans tenen el dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió, així com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques.Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 8.1. Les persones consumidores i usuàries tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.Estatut de les Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana


Ús del valencià en la denominació de llocs

Apartat 1.1. El criteri general de l’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i serveis públics atendrà al predomini lingüístic establert en el títol cinqué de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència

D. F. 2a. Es retolarà en valencià la senyalització de les carreteres, camins, estacions d’autobusos, dependències i serveis d’interés públic que depenen de les entitats locals radicades a la Comunitat Valenciana, i dels serveis que aquestes gestionen per concessió.Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell

Article 4.1. La denominació oficial de la corporació municipal de Burjassot és Ajuntament de Burjassot.Reglament de Normalització del Valencià de l'Ajuntament de Burjassot

Article 7.4. Els béns de propietat municipal (immobles, vehicles, maquinària, etc.) s’han d’identificar i retolar únicament en valencià.Reglament de Normalització del Valencià de l'Ajuntament de Burjassot

Article 10. Els topònims del municipi de Burjassot i del seu terme s’han d’escriure únicament en valencià.Reglament de Normalització del Valencià de l'Ajuntament de Burjassot

Apartat 5. La retolació interior de les dependències administratives dels ens locals serà almenys en valencià en els territoris de predomini lingüístic valencià i almenys en castellà en els territoris de predomini lingüístic castellà.Ordre d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència