Certificació de coneixements de valencià

Per a material de preparació d’exàmens, consulteu els recursos de l’apartat Aprendre valencià de la secció d’Aviva del web municipal.

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

 • Pròxim termini d’inscripció: al voltant d’abril de 2022
 • Lloc d’inscripció: tràmit telemàtic en la web oficial de l’organisme
 • Dates dels exàmens: al voltant de juny de 2022
 • Més informació: en la pàgina web de la JQCV

Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

 • Pròxim termini d’inscripció: al voltant de febrer de 2022
 • Lloc d’inscripció: tràmit telemàtic en la web oficial de l’organisme
 • Dates dels exàmens: convocatòria ordinària en juny de 2022 i convocatòria extraordinària en setembre de 2022
 • Més informació: en la pàgina web de les EOI

Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)

 • Pròxim termini d’inscripció: entre el 15 i el 25 de novembre de 2021
 • Lloc d’inscripció: cada universitat estableix el seu procediment d’inscripció
 • Dates dels exàmens: entre el 13 i el 24 de gener de 2022
 • Més informació: en la pàgina web de la CIEACOVA

Drets lingüístics

Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana

Feu clic ací per a obtindre més informació sobre com fer una consulta o presentar una reclamació a l’Oficina de Drets Lingüístics.

Més informació sobre drets lingüístics

 • Constitució Espanyola (arts. 3, 20 i 148)
 • Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (arts. 6, 9, 25 i 29)
 • Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià
 • Instrument de ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, feta a Estrasburg el 5 de novembre de 1992
 • Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (arts. 4 i 124)
 • Reglament del normalització del valencià de l’Ajuntament de Burjassot
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 15)
 • Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (arts. 76, 98 i 99)
 • Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat (disposició final segona)

Música en valencià

Llistes de reproducció