Burjassot obri el termini de sol·licitud de cinc llocs vacants en el Mercat Extraordinari dels dimecres

28 octubre 2019|Burjassot

mercadillo miércoles

L’Ajuntament de Burjassot, a instàncies de la regidoria de Mercats i Comerç, dirigida per Rosa Coca, ha aprovat, en Junta de Govern de 21 d’octubre, les bases reguladores per a la sol·licitud de cinc places vacants que han quedat en el Mercat Extraordinari dels dimecres, de conformitat amb l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària.

Les persones interessades hauran de presentar les seues sol·licituds per registre d’entrada a l’Ajuntament del 30 d’octubre al 13 de novembre de 2019, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dimarts i dijous de 16 a 17.50 hores. La sol·licitud haurà de presentar-se amb el model normalitzat d’instància, juntament amb la documentació corresponent que se sol·licita en les bases; bases que es podran consultar en el Tauler d’anuncis del Consistori i en la web municipal.

Dins dels trenta dies següents a la terminació del termini, l’Ajuntament farà pública l’adjudicació en el tauler d’anuncis i/o en la Seu Electrònica del Consistori, allotjada en www.burjassot.org, especificant aquells als quals, per defecte de la sol·licitud o falta de dades o documents que siga exigibles, no se’ls puga admetre a tràmit la sol·licitud. Se’ls concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenar els defectes indicats.

Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament farà pública, de la mateixa forma, la llista definitiva de sol·licituds admeses.