Burjassot aprova el Pressupost per a 2022, de marcat caràcter social, amb un augment del 12% respecte a l’any passat, situant-lo en quasi 29 milions d’euros

1 desembre 2021|Burjassot

pleno presupuestos

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat aquest matí de dimecres el seu pressupost municipal per a 2022, per un import total de 28.922.455,26 euros, la qual cosa suposa un augment respecte al 2021 del 12,43%, que era de 25.725.874 euros. Es tracta d’un pressupost basat en la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. L’objectiu és que l’Ajuntament siga una administració ben gestionada i solvent, que redueïsca el seu endeutament, però que a més supose un compromís clar amb aquells ciutadans més desfavorits, que estan patint els efectes de la situació de crisi sanitària i econòmica que venim patint en els últims quasi dos anys.

“El pressupost 2022, destaca pel seu marcat caràcter social, les despeses del qual continuen suposant quasi el 14,54% del pressupost total de la corporació. Però la realitat és que més del 65% del pressupost de l’Ajuntament de Burjassot està dedicat a la societat, a les nostres veïnes i veïns, i és important ressaltar-ho, perquè són les veïnes i els veïns els que directament fan ús d’aquest 65% del pressupost”, ha destacat l’alcalde, Rafa García.

El 2022 augmenta el pressupost respecte a 2021 destacant que aquest increment es deu a una pujada en la previsió d’ingressos urbanístics, una major participació en els tributs de l’estat i l’augment en la previsió de la subvenció finalista de serveis socials generals a causa del Contracte Programa de la Generalitat Valenciana

“S’han millorat els serveis públics bàsics, sense increments impositius, ni en impostos, ni en taxes, ni en preus públics, ni tampoc s’han augmentat els sous de l’equip de govern, tot això complementat amb una millora en els nivells d’ingressos provinents d’administracions superiors. Amb tot això s’ha aconseguit construir un pressupost equilibrat, que millore les prestacions socials, i que seguisca en la senda de la reducció de l’endeutament, ja per davall des de fa anys del 75%” ha declarat l’alcalde.

Respecte a la despesa de personal cal remarcar que l’Ajuntament de Burjassot compta en aquests moments amb una plantilla global de 306 treballadors, comptant totes les seues modalitats, i suposa el 47.94% del total del pressupost municipal. Són 13.865.116 euros dedicats a la prestació de serveis municipals a través dels treballadors de l’Ajuntament. Respecte a 2021, la despesa en personal s’incrementa en quasi 1.200.000 euros, i permetrà la contractació de 18 nous llocs de treball, dels quals 15 estaran dedicats a serveis socials, dos a parcs i jardins i un a administració general.

En el capítol de despeses en béns, serveis, el pressupost és d’11.159.147,54 euros, la qual cosa suposa un increment del 18,57% respecte a 2021. D’una banda, s’ha incrementat la consignació en conservació vies pública i també concretament la partida de Recollida i transport de residus, neteja viària i manteniment d’espais verds adaptant la consignació amb l’import del nou contracte que es troba en tramitació i es preveu licitar en 2022. En aquest punt cal destacar que el nou servei de recollida de residus pràcticament duplica el seu import, passant d’1.800.000 a 3.900.000 i augmentant la qualitat del mateix de manera rotunda. S’ha incrementat el servei de prestació d’Ajudes a domicili per adaptar el servei a l’import de la subvencione rebuda dins del programa general de serveis socials.

S’ha dotat una partida per a construir uns pressupostos participatius amb la quantitat de 100.000,00€, en benefici d’una major transparència en la confecció del pressupost en llaures a satisfer les propostes dels ciutadans.

S’ha generat nous serveis demandats per la ciutadania, a més de millores de la comunicació veïnal, i un augment de despeses en els serveis socials per a donar suport a la situació conjuntural del moment. Cal remarcar en aquest punt diverses coses, a més dels citats prellocs participatius amb els quals comptarà el municipi, hi ha actuacions previstes que suposaran importants millores. Es posen en marxa projectes de consulta ciutadana per a la conversió en zona de vianants de més espais en el Nucli Antic de la ciutat, es posen en marxa projectes per a la instauració de l’ADN caní, s’augmenta de manera considerable la modernització administrativa i el trasllat a la ciutadania de la informació municipal mitjançant nous sistemes digitalitzats i audiovisuals, es reforça el concepte de Burjassot com a municipi amics de la infància i com a ciutat educadora, s’augmenten els programes d’ocupació, etc.

“L’Ajuntament de Burjassot ha fet un importantíssim esforç en la reducció del seu deute, passant en els últims deu anys de tindre unes taxes del 110% d’endeutament a no superar el 26% del mateix i que amb quasi total seguretat estarà en un 15% en finalitzar l’exercici comptable de 2022. Això vol dir que s’ha arribat a disminuir des de l’any 2014 el deute de 20 milions d’euros a una mica més de 3 milions amb el que finalitzarem l’any 2022. Es reduiran a la fi de 2022 més de 17 milions d’euros de deute. En l’actualitat la càrrega financera de l’Ajuntament és de prop de cinc milions d’euros, i com ja he comentat, finalitzarem l’any amb uns tres milions d’euros aproximadament, la qual cosa li permet a aquest municipi tindre la seguretat d’haver realitzat una gestió perfecta quant al pagament del deute i la capacitat del municipi de sol·licitar préstecs per a inversions en cas de ser necessaris” ha destacat Rafa García.

S’han consignat en l’Estat de Despeses del Pressupost de 2022 inversions reals un import de 550.000,00 euros. La resta de les inversions previstes en aquest exercici 2022 en les previsions inicials, es finançaran amb els recursos afectats per transferències d’institucions superiors, especialment de la Diputació de València i la Generalitat.

“Respecte a la distribució funcional de la despesa, podem destacar la important càrrega de les despeses dedicades a promoció social dins del pressupost, suposa quasi un 65% de la totalitat d’aquest, i vull fer una matisació també important, ja que en aquesta xifra no compte la despesa estructural del funcionariat de l’ajuntament, però si ho fera, la despesa social arribaria a quasi el 90%” apunta García.

Per àrees i concorde a la classificació funcional d’aquesta despesa, l’Ajuntament destina un total del 34.76%, més de 10 milions d’euros, en matèria de serveis públics bàsics, trobant-se dins d’aquest capítol policia, trafique, protecció civil, pavimentació, clavegueram, aigua potable, parcs i jardins, enllumenat públic, protecció i millora del medi ambient, cementeri, ordenació urbana, recollida i eliminació de residus urbans. Augmenta més d’un 2% respecte a 2021, prop d’1.700.000 euros. En protecció i promoció social l’Ajuntament gasta un total del 14.54% del pressupost, i inclou les àrees d’assistència social primària i foment de l’ocupació principalment, amb més de 4 milions d’euros. Augmenta en un 2% i en més d’1 milió d’euros.

Quant a la producció de béns de caràcter permanent, la despesa és del 14.32% del pressupost, i aquesta àrea inclou sanitat, educació, centres educatius, cultura, biblioteques, oci i temps lliure dels nostres majors, festes, esports, és a dir, més de 4 milions també dedicada a aquesta àrea. La despesa és el mateix que l’any 2021. En mercats, comerç, turisme, oficina del consumidor i foment de tots ells l’ajuntament destina més de mede milió d’euros. També la despesa és el mateix que en 2021, encara que augmenta en 50.000 euros.

I en materia de participació ciutadana, administració general, òrgans de govern, comunicació, gestió del patrimoni, gestió del sistema tributari, gestió del deute, etc., l’Ajuntament gasta més de 8 milions d’euros. Aquest apartat augmenta en quasi enmig d’euros respecte a 2021. Finalitzant la despesa amb el deute públic que ascendisca a poc més de milió i mig d’euros.

“Com es pot comprovar amb aquesta classificació funcional del pressupost, el municipi de Burjassot té una distribució concorde a les necessitats de la ciutadania, serveis de tota mena per a les i els veïns de la ciutat, des de la nostra policia local, passant per parcs i jardins, esports, cultura, assistència social, etc. Són uns pressupostos per a fer d’aquesta ciutat una ciutat més neta, més igualitària, més social, més equitativa, més sostenible, en la qual els ciutadans puguen gaudir de serveis i no veure els seus recursos gastats en obres faraòniques sense contingut, en la qual els seus barris es doten d’infraestructures reals però precisament amb un contingut concorde al demandat per la societat” finalitza l’alcalde.