Burjassot aprova uns Pressupostos per al 2023 de 32 milions d’euros, prop d’un 12% més que l’any passat i amb un marcat caràcter social

1 desembre 2022|Burjassot

presupuestos 2023

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat hui els Pressupostos per a l’exercici del 2023, uns pressupostos que ascendeixen a 32.382.789 euros i que suposen un augment de quasi el 12% respecte a l’any passat, que era de quasi 29 milions d’euros. L’objectiu és que aquest Ajuntament siga una administració ben gestionada i solvent, que redueix el seu endeutament, però que a més supose un compromís clar amb aquells ciutadans més desfavorits, que estan patint els efectes de la situació de crisi sanitària i econòmica que venim patint en l’últim any, al mateix temps que es milloren els serveis públics bàsics, les prestacions socials i les inversions, tot això sense augmentar en cap moment el nivell impositiu, ni en impostos, ni en taxes o preus públics, que porta més d’una dècada sense alces.

El pressupost de 2023 destaca pel seu marcat caràcter social, amb unes despeses que continuen suposant quasi el 40% del pressupost total de la Corporació, sent la quantitat pròxima als 13 milions d’euros. De la totalitat del pressupost, més del 60% està dedicat íntegrament a serveis per a les veïnes i els veïns del municipi.

Continuem treballant per i per a cada veïna i veí de Burjassot, i els Pressupostos així ho reflecteixen, sense augmentar impostos, buscant l’eficiència en la gestió, augmentant de manera important la despesa en neteja, en parcs i jardins, en serveis socials, en participació ciutadana i reduint l’endeutament a nivells mínims per als ciutadans. Són uns pressupostos que, a més, treballen per la sostenibilitat, la igualtat i el benestar”, ha apuntat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

L’increment en aquest exercici es deu a un augment dels ingressos urbanístics per a futurs projectes que es realitzaran en el terme municipal de Burjassot; a un augment de les subvencions finalistes dels Serveis Socials Generals (Contracte Programa); a la possibilitat de finançament donat la bona salut econòmica i reduït deute que té l’Ajuntament i a una major participació en els tributs de l’Estat, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.

Respecte a les despeses, el Pressupost Municipal de 2023 té un augment en el capítol de Personal, principalment en Serveis Socials, a causa del nou Contracte Programa i l’augment de noves places, així com les actualitzacions dels salaris dels treballadors de l’Ajuntament.

Respecte a la despesa en béns i serveis, s’ha incrementat la consignació en les aplicacions relatives als serveis municipals, entre altres la de conservació de vies pública i també concretament la partida de Recollida i Transport de Residus, Neteja Viària i Manteniment d’Espais Verds, adaptant la consignació de la partida amb l’import del nou contracte. S’ha incrementat el servei de prestació d’Ajudes a domicili per adaptar el servei a l’import de la subvenció rebuda, dins del programa general de serveis socials.

S’ha dotat una partida per a construir uns pressupostos participatius amb la quantitat de 150.000 €, en benefici d’una major transparència en la confecció del pressupost amb l’objectiu de satisfer les propostes de la ciutadania; s’ha pressupostat la quantitat a pagar a l’EMTRE en relació a la taxa d’abocaments establida en l’import de 230.476,74€ i s’ha incrementat el pressupost destinat a energia elèctrica i gas, a fi d’atendre les despeses derivades del consum adaptat als nous preus.

S’han pressupostat noves inversions per a 2023, les quals se centren en el Pla Estatal d’Habitatge, el Xalet de Garín i l’adequació de la via pública La Devesa i finalment s’han generat nous serveis demandats per la ciutadania, a més de millores de la comunicació veïnal, i un augment de despeses en els serveis socials per a donar suport a la situació conjuntural del moment.

Cal tindre en compte també, en les despeses, la inclusió de subvencions, convenis o ajudes que no estaven contemplades en l’exercici de 2022 i que sumen més de 30.000 euros.

Respecte a l’endeutament municipal, l’Ajuntament de Burjassot té en aquests moments una taxa similar a la de l’any 2022 i que rondarà el 6% del pressupost, sent aquesta taxa molt reduïda respecte a èpoques anteriors. En finalitzar el 2022, el deute municipal quedarà establida en poc més de 3,5 milions d’euros, sent la reducció de l’última dècada pròxima a 25 milions d’euros, ja que l’any 2012 el deute real de l’Ajuntament estava en més de 28 milions d’euros.

El deute per habitant ha passat de 733 euros l’any 2012 a 92 euros per habitant l’any 2022, tenint en compte les previsions per a l’any 2023, executant els préstecs prevists, es mantindrien aquestes quantitats de 2022 i, en cas de no executar-los, continuaríem reduint el deute.

Les inversions, que s’incrementen en prop d’un milió d’euros, i la seua execució, està prevista mitjançant la sol·licitud de préstecs per l’Ajuntament, si fora necessari, encara que es preveu que no caldrà sol·licitar-los si el romanent de l’exercici anterior es troba en la mateixa línia que el de 2021 i que va rondar els cinc milions d’euros.

Amb tot això, el pressupost general per a 2023 de l’Ajuntament de Burjassot, és un pressupost adaptat a les necessitats del municipi i la seua actualitat, una declaració d’intencions de l’equip de govern amb un fort caràcter social i de servei públic, i defineix el marc sota el qual es regiran les possibles modificacions del mateix per a atendre les demandes dels veïns i les veïnes.