Burjassot destinarà un de cada tres euros del pressupost de 2017 a serveis socials, educació i cultura

15 desembre 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat el pressupost de l’exercici de 2017 que ascendeix a 25 milions d’euros. És un pressupost continuista i de marcat caràcter social, i que es manté en la senda empresa en la passada legislatura, és a dir, combinar austeritat amb la millora de la prestació de serveis i la protecció social. Una de les línies principals d’aquest exercici és continuar amb la reducció del deute, al costat del manteniment dels serveis públics i l’augment de la protecció social als ciutadans i les ciutadanes.

Aquestes tres premisses s’han aconseguit aplicar durant els últims anys amb molt esforç per part dels empleats públics i de l’equip de govern per a aconseguir més eficàcia en la gestió i més eficiència en la despesa. Referent a la reducció del deute s’ha dut a terme mitjançant una gestió racional i eficient en la qual la línia roja ha sigut sempre la de mantenir els serveis i augmentar les prestacions socials. En la passada legislatura, l’Ajuntament de Burjassot tenia un deute de 25 milions d’euros, i la previsió per a l’exercici de 2017 és que el deute viu no supere els 16,5 milions.

L’any 2014 la càrrega financera d’aquest Ajuntament suposava el 16,31% i en el pressupost que s’ha aprovat en aquest ple suposa el 12% dels recursos. L’Ajuntament de Burjassot tindrà enguany un Pressupost de 25,1 milions d’euros, millorant la previsió d’ingressos fruit, entre altres qüestions de la previsió d’una millor recaptació en la línia dels últims exercicis, principalment s’ha dut a terme una millora en la recaptació de les plusvàlues i de l’ICIO.

Els ingressos de l’Ajuntament de Burjassot provenen majoritàriament de l’IBI i de les transferències de l’Estat: aquests dos ingressos suposen el 63% dels recursos municipals. En 2017 s’ingressarà 10,9 milions per impostos directes i pràcticament la resta per transferències de l’estat, al costat de 3,5 milions per taxes i preus públics.

Respecte a les despeses que seran de 25,1 milions d’euros se centren en la seua majoria en despeses corrents i de personal: tant és així que aquestes despeses suposen 18,2 milions d’euros (72,5% pressupost). La despesa de personal augmenta enguany per a fer front a l’augment retributiu del 1% aprovat per l’Estat per al personal públic. Enguany la despesa de personal serà de 9,3 milions. Quant a les despeses corrents suposen 8,9 milions són les despeses que permeten assumir els serveis de neteja, enllumenat, el manteniment dels parcs i jardins.

Els Serveis Públics són essencials per a l’equip de govern de l’Ajuntament de Burjassot i s’ha destinat molt esforç a mantenir-los i millorar-los. El pròxim exercici, en 2017, no solament es mantindran sinó que es crearen nous serveis per a donar resposta a les demandes ciutadanes: creació d’un servei de recollida d’estris i andròmines que suposarà una inversió de 105.000 euros, impuls d’un sistema informàtic de gestió de residus, millores en l’Oficina d’Atenció a Persones Víctimes de Desnonaments i s’impulsa el projecte Burjassot Ciutat Educadora.

El pròxim exercici s’augmenta un 7,58% les ajudes que es concedeixen a la societat respecte a 2015 i es creen noves línies d’actuació que s’adapten a les demandes i necessitats actuals: s’impulsa una línia d’ajudes específica per a l’habitatge i pobresa energètica, s’impulsen convenis de col·laboració amb entitats del municipi, i es reprèn la línia d’ajuda de la cooperació al desenvolupament.

Burjassot segueix apostant per la protecció i el benestar social. S’han adaptat els recursos municipals a les noves demandes, redistribuint recursos per a fer front a noves necessitats de la ciutadania i creant noves línies de col·laboració amb la ciutadania. La inversió en programes de Protecció i Promoció Social suposa 4.342.748 euros (4.333.946 en 2015), i arreplega programes com: Serveis Socials bàsics, Ajudes a l’alimentació infantil, Servei d’Atenció a domicili, Servei d’atenció a víctimes dels desnonaments, Menjadors infantils estivals, Ajudes d’emergència, Beques de menjador, Ajudes per a frenar la pobresa energètica, convenis amb entitats de l’àrea socials, Servei d’Atenció a la dona, Servei de Prevenció de les Drogodependències, i Servei d’Atenció a Immigrants.

Així, l’atenció social, la cultura i l’educació són tres dels pilars de la gestió i suposaran per al pròxim any una inversió de prop de set milions d’euros, prop del 30% de la despesa. En paraules de l’alcalde, Rafa García, “l’any 2017, Burjassot destinarà un de cada tres euros de pressupost municipal a serveis socials, educació i cultura, és a dir, quasi el 27% del pressupost. Per a nosaltres és un orgull poder seguir treballant en pressupostos socials, en pressupostos que posen per damunt de tot a les persones, en pressupostos en els quals l’austeritat en la despesa ajuda a generar nous serveis per a la protecció dels ciutadans“.