Burjassot llança les seues ajudes al transport públic per a estudiants (SOL·LICITUDS DEL 2 D’OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE)

25 setembre 2020|Burjassot

ayudas transporte público

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Cultura i Joventut, dirigida per Estefanía Ballesteros, ha représ un dels seus projectes d’ajudes més demandats pels estudiants del municipi que es veuen obligats a cursar els seus estudis fora del terme municipal: les ajudes al transport públic. Aquestes ajudes fan referència a qualsevol tipus de transport públic, que els estudiants hagen d’utilitzar per a desplaçar-se als seus centres educatius.

Aquestes ajudes són molt importants per al municipi i, més si cap, en la situació en la qual ens trobem ja que volem ajudar a les famílies en la seua economia familiar”, tal com ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “reprenem aquest projecte que és un dels més ben acollits i alhora més demandats tant pels estudiants com per les seues famílies ja que podran veure com la despesa en els desplaçaments es veu reduït, afavorint així les economies familiars. Volem ajudar als nostres ciutadans, des de qualsevol dels àmbits que puguem i la concessió d’aquestes ajudes, que són per a qualsevol tipus de transport públic que s’utilitze per a acudir a les classes, és molt important per a nosaltres”. Cada sol·licitant podrà rebre un màxim de 100€.

El Consistori, en Junta de Govern del passat 21 de setembre, aprovava la convocatòria d’aquestes ajudes que estan dirigides a joves estudiants del municipi, empadronats a Burjassot, que cursen els seus estudis reglats fora de la població. Podran ser beneficiaris de les ajudes els joves estudiants empadronats a Burjassot nascuts durant el període 2004/1995, que estiguen al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, que cursen formació professional de grau mig i/o superior, Batxillerat, sempre que no s’oferisca a Burjassot la modalitat cursada, formació professional bàsica, ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors i estudis universitaris en campus diferents a la localitat.

La presentació de les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President i sempre que es complisquen els requisits estipulats en les BASES, s’haurà de realitzar per mitjans electrònics, per Registre d’Entrada, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

CONSULTA ACÍ TOTA LA DOCUMENTACIÓ I ELS ANNEXOS

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies comptats a partir del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Així, el termini ha quedat establit entre el 2 d’otubre i el 2 de novembre, tots dos dies inclusivament. En el cas de menors d’edat, la sol·licitud d’ajuda es presentarà pel pare, mare o representant legal de l’alumne i/o alumna. A la sol·licitud caldrà adjuntar també la documentació requerida en les bases. Una vegada publicada la convocatòria en el BOP, en el propi Portal de Transparència de la web de l’Ajuntament es podran consultar també els diferents annexos que cal emplenar i adjuntar a la sol·licitud.

En el cas de no disposar de mitjans d’accés telemàtic per a poder presentar les sol·licituds, aquestes es podran presentar de manera presencial en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), situat a la Casa de Cultura, sempre amb cita prèvia, que es podrà sol·licitar directament a través de la web municipal.