Burjassot presenta als centres educatius les accions de reforç tecnològic i promoció cultural que es posaran en marxa al llarg del curs

11 febrer 2021|Burjassot

Proyectos educativos

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, i amb un treball multidisciplinari en el qual s’impliquen la resta d’àrees del Consistori, s’ha bolcat en el desenvolupament de diferents projectes de reforç tecnològic i socioeducatiu com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 que va suposar, el passat curs, la interrupció de les classes presencials en els col·legis.

Gràcies a la subvenció de 65.000€ que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit al Consistori per a reforçar a les administracions locals en l’organització d’activitats de suport educatiu i extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària, Burjassot ha posat en marxa i iniciat el desenvolupament d’un Projecte d’Intervenció Socioeducativa, Reforç Tecnològic i Promoció Cultural en els centres educatius del municipi. Aquest projecte està destinat a l’alumnat que puga tindre algun tipus de manca tecnològica, socioeducativa o de rutines escolars, amb l’objectiu d’ajudar-lo en tot allò possible perquè no patisca la bretxa digital ni la desconnexió educativa davant les possibles situacions sanitàries que es donen per la Covid-19.

La posada en marxa d’aquest nou projecte, en paraules de l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “ens portarà a continuar treballant perquè els nostres escolars tinguen facilitat a l’hora d’accedir als recursos tecnològics que els puguen fer falta per al desenvolupament de les seues tasques escolars, a tindre un seguiment individualitzat tant de l’alumnat com de les seues famílies i, alhora, en l’àmbit cultural, al fet que tinguen la possibilitat d’accedir a activitats lúdiques sembre respectant les limitacions que imposa la situació sanitària, en els seus centres o barris”.

Per a García, “aquestes activitats complementàries que oferirem als centres educatius són fonamentals per als nostres escolars ja que, d’una banda, els ajuden en la seua formació educativa i, d’altra, en la seua formació social i cultural. Aquesta situació creada per la Covid-19 no pot deixar arrere, en cap concepte, al nostre alumnat i, per aquest motiu, totes les àrees de l’Ajuntament estan treballant i continuaran fent-ho per a garantir que no existisca cap mena de “desconnexió” educativa”.

El Projecte d’Intervenció Socioeducativa, Reforç Tecnològic i Promoció Cultural de Burjassot, que s’ha presentat en aquests dies als centres educatius del municipi, té com a objectiu reforçar el funcionament dels centres educatius de primària i secundària, tant públics com concertats, i millorar les competències bàsiques de l’alumnat.

Per a això, el projecte es desenvoluparà a partir de tres línies bàsiques d’intervenció, que s’obrin en quatre grans blocs: taller per a famílies, l’àrea d’oci i temps lliure, el suport en confinament i l’aula de dia, i que s’articularan en funció de les diferents situacions sanitàries que es puguen donar al llarg d’aquest curs escolar.

El taller de famílies vol crear sinergies de complicitat entre les famílies i els usuaris del projecte ja que se’ls formarà i assessorarà en tot allò relatiu a l’entorn tecnològic en el qual es mouen els seus fills i filles per a evitar la bretxa digital. Així, es realitzarà formació sobre el funcionament bàsic dels dispositius electrònics, l’ús del correu electrònic, la usabilitat de les plataformes educatives per al suport escolar, saber utilitzar el recurs ITACA i a prendre a utilitzar també les eines digitals oficials que s’ofereixen per a la gestió de tràmits administratius, com ara el DNI electrònic o els certificats digitals, entre altres.

Des del bloc d’oci i temps lliure, s’ofereix un espai on es puguen desenvolupar activitats fora de l’horari escolar de caràcter socioeducatives, de reforç tecnològic i cultural, ateses les característiques dels xiquets i xiquetes que formen part de l’activitat.

En referència al seguiment dels joves en el cas que hi haguera una situació de confinament, es realitzarà un seguiment individualitzat de cadascun d’ells per a mantindre i reforçar l’hàbit d’estudi així com la realització de les tasques i de les activitats de classe. Es realitzarà una funció d’intermediació entre els centres escolars i els alumnes/família amb l’objectiu de facilitar el material d’estudi específic, preparat pels docents. Així mateix, des d’aquest bloc, també s’informarà els pares i mares sobre els hàbits i rutines saludables, necessàries per a poder desenvolupar un moment d’estudi efectiu a casa.

Finalment, l’Aula de dia, està pensada per a l’IES Comarcal ja que, actualment, té un model semipresencial de classes en el seu horari lectiu. Aquesta línia d’actuació atendria la part no presencial en horari lectiu que ha de realitzar l’alumnat, sempre que complisca amb el perfil de l’usuari al qual va destinat el projecte. En aquest cas, es proporcionarien als alumnes instal·lacions municipals on estarien en horari de 09.00 a 13.30 hores, com el seu lloc d’estudi  per a fer les tasques escolars.

Amb la posada en marxa d’aquest nou projecte, l’Ajuntament continuarà col·laborant en el compliment del pla de contingència dels centres i col·laborarà en l’adquisició de competències digitals, essencials, en el cas que fora necessari, per a aprendre amb el model d’educació a distància, evitant així la desconnexió educativa. D’igual manera, continuarà amb l’assessorament i l’acompanyament a les famílies i a l’alumnat en els problemes escolars que puguen sorgir.