Burjassot rep la concessió de subvenció del programa “T’Avalem Noves Oportunitats”

5 novembre 2021|Burjassot

Espai Labora

L’Ajuntament de Burjassot ha rebut la concessió de subvenció del Programa T’Avalem Noves Oportunitats, en desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació “Garantia Juvenil”.

El projecte, que té previst iniciar-se el pròxim 30 de desembre, es desenvoluparà en un període de dotze mesos, equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional als efectes de la qual es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25% de la duració del projecte.

Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets, impartint-se el nivell 1 de “Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de jardineria” i el nivell 2 de “Instal·lació i manteniment de parcs i jardins”.

L’alumnat/treballador, la selecció del qual es duu a terme per un grup mixt que farà ús de l’oferta de serveis formatius dirigida a l’Espai Labora de Burjassot, serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l’aprenentatge regulat en l’article 11.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i desenvolupat pel Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre.

Les persones destinatàries d’aquest programa són joves majors de 16 anys i menors de 30 que complisquen uns requisits mínims com ara que estiguen inscrites i figuren com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil; els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència; els establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge i els previstos en l’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

Els programes T’Avalem tenen com a objectiu millorar les possibilitats de trobar ocupació per part de les persones amb dificultats d’inserció laboral o que pertanguen a col·lectius vulnerables. D’aquesta manera es pretén dotar a les persones participants de les eines necessàries per a facilitar el seu accés al món laboral a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’obtenció d’una formació acreditada.