Burjassot reconeix el rendiment esportiu dels seus xiquets i xiquetes amb una nova línia d’ajudes (SOL·LICITUDS FINS AL 30 DE JULIOL DE 2021)

30 juny 2021|Burjassot

deporte infantil

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat la convocatòria d’ajudes per a xiquets i xiquetes esportistes amb resultats esportius destacats. Aquestes ajudes es podran sol·licitar partir de l’endemà a la publicació de les bases en el BOP (publicació efectuada el 9-07-2021) i durant els 15 dies hàbils següents, o siga, fins al 30 de juliol de 2021. Les bases ja poden consultar-se en el Portal de Transparència.

L’objectiu de les ajudes és distingir, promocionar i reconéixer el rendiment esportiu i la cultura del mèrit i l’excel·lència dels xiquets i xiquetes esportistes del municipi donant suport a la pràctica i el rendiment esportiu per a millorar la seua participació en les competicions a les quals s’enfronten, així com perquè aconseguisquen l’adequada tecnificació en la seua especialitat esportiva.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les xiquetes i els xiquets esportistes de Burjassot en edat compresa entre 6 i 12 anys, nascuts entre 2009 i 2015, que acrediten notabilitat esportiva i reunisquen els requisits estipulats en les bases, com ara estar empadronats en el municipi, estar en possessió de la llicència federativa, no haver sigut sancionats amb caràcter ferm per infracció disciplinària o administrativa en matèria esportiva i ser partícips en Campionats Nacionals, Autonòmics o Provincials, organitzats per les Federacions corresponents, entre altres requisits.

La presentació de les sol·licituds ha de realitzar-se preferentment de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot. En el cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà presentar presencialment per registre d’entrada en el SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà), sol·licitant cita prèvia, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

La quantia de l’ajuda estarà determinada pel total de punts aconseguit per cada sol·licitud, després de la baremació de les mateixes sent l’import màxim que es podrà concedir a cada sol·licitant de 1.000€.