Convocat el XX Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot (TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL 27 D’ABRIL AL 28 DE JUNY DE 2021)

19 abril 2021|Burjassot

Vicent Andrés Estellés

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Cultura i Joventut, que dirigeix Estefanía Ballesteros, ha llançat la convocatòria del Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés que, en 2021, aconsegueix la seua vintena edició. L’objecte del certamen, que es va crear el mateix any de la mort del poeta, és continuar promocionant la figura i l’obra literària de Vicent Andrés Estellés al poble que li va veure nàixer i, al temps, continuar promovent la creació literària. Les bases de la convocatòria ja poden consultar-se en el Portal de Transparència.

Les persones que decidisquen presentar les seues obres al XX Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés, amb una dotació econòmica de 9.000 euros, han de saber que hauran de remetre’s, dirigides al Sr. Alcalde- President, a la Casa de Cultura de Burjassot (C/Mariana Pineda, 93-95, CP 46100 de Burjassot, València) per correu certificat o bé acudint presencialment, per a això caldrà sol·licitar cita prèvia o en qualsevol altre dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Donat que la publicació de la convocatòria en el BOP s’ha realitzat el 26 d’abril, el termini de presentació de les sol·licituds i les obres estarà obert del 27 d’abril al 28 de juny de 2021.

Els participants hauran de presentar dos sobres. En un d’ells, s’haurà d’incloure quatre còpies de l’obra i, tant en el sobre com en cadascuna de les còpies, únicament es farà constar el títol de l’obra i, en cap cas, el nom de l’autor o de l’autora. També s’adjuntarà una còpia del treball en suport digital (USB). L’altre sobre haurà de contindre la la sol·licitud amb les dades personals dels autors, que hauran d’incloure nom i els cognoms, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i una fotocòpia del DNI de l’autor o autora. La presentació d’originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que es deriven.

Quant a les característiques tècniques de les obres, aquestes hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió i hauran d’estar escrites en valencià o en qualsevol altra variant de la llengua, amb llibertat quant a l’estil i la temàtica, sempre que respecten els drets protegits en la Constitució. Les obres hauran d’estar escrites en ordinador, amb un tipus de lletra llegible, de grandària igual o superior a 12 punts, a doble espai i impreses a una sola cara i la seua extensió serà l’habitual dels volums de poesia.