L’Ajuntament de Burjassot obri diferents borses i ofertes d’ocupació

17 maig 2017|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència, tota la informació referent a les últimes ofertes i borses d’ocupació en l’àmbit municipal. D’una banda, s’obri un concurs-oposició per a cobrir una plaça de funcionari de coordinador esportiu. Igualment, s’han publicat les bases per a la contractació de tres tècnics de serveis socials. D’altra banda, també es constitueix una borsa de provisió d’ocupació per a lloc de peó i una borsa de provisió d’ocupació per a lloc de peó de cementeri.

Les bases de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de tres tècnics de l’àrea de Serveis Socials inclou un tècnic/a d’inserció sociolaboral, grup A1 (especialitat orientador/a sociolaboral); un tècnic/a superior d’inserció sociolaboral, grup A1 (especialitat promotor d’ocupació) i un tècnic/a mitjà d’inserció sociolaboral, grup A2 (especialitat formador/a). Les bases també contemplen la constitució d’una borsa de treball en les especialitats indicades. Aquestes bases ja han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), de manera que els aspirants tenen de termini per a presentar, per registre d’entrada en l’Ajuntament de Burjassot, les instàncies i la documentació pertinent, fins al pròxim 22 de maig.

L’Ajuntament de Burjassot ha volgut avançar-se a la publicació oficial de les bases següents en el BOP/BOE per a poder facilitar a tots els interessats i interessades la preparació de la documentació necessària per a poder optar als llocs o borses d’ocupació, així com per a poder també comptar ja amb els temaris preparatoris. En el moment en què es publiquen oficialment en el BOP/BOE les bases, s’informarà degudament en els mitjans municipals, perquè es puga conèixer els terminis de presentació de les sol·licituds, moment en el qual s’haurà de presentar la documentació, ara mateix només es pot consultar la informació.

En el cas del concurs-oposició per a la plaça de coordinador esportiu, els aspirants han de complir una sèrie de requisits que poden consultar-se, al detall, en les bases publicades. Entre ells, tenir la nacionalitat espanyola, tenir complits els 16 anys d’edat i estar en possessió del títol de Llicenciat en Educació Física o titulació universitària de grau equivalent en aquesta especialització. Les instàncies, sol·licitant prendre part en les proves selectives, es facilitaran en l’Ajuntament de Burjassot i en la pàgina web municipal i hauran de presentar-se, per registre d’entrada en l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Les bases per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins del lloc de peó inclouen, entre els requisits necessaris, ser espanyol o nacional dels estats membres de la Unió Europea, tenir complits els 16 anys, estar en possessió del Certificat d’Escolaritat i disposar del permís de conduir (B1), entre uns altres. Els llocs a cobrir poden ser de peó d’obra i serveis varis, peó jardiner, peó per a instal·lacions esportives o peó de parcs. La constitució d’aquesta borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició es contempla per a cobrir llocs de treball en diferents supòsits: existència de places vacants quan no siga possible la seua cobertura per funcionaris de carrera; substitució transitòria dels titulars o excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos. En aquest cas, les instàncies sol·licitant prendre part del procés selectiu, es presentaran en model oficial, per Registre d’Entrada en l’Ajuntament, en el termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Finalment, l’Ajuntament ha publicat també les bases per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins del lloc de peó de cementeri. Els requisits per a aspirar a entrar en aquesta borsa són iguals que els requerits en la borsa de treball de peó i poden consultar-se, al detall, en les bases publicades. En aquest últim cas, les instàncies sol·licitant prendre part del procés selectiu, es presentaran en model oficial, per Registre d’Entrada en l’Ajuntament, en el termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).