PUBLICAT EL 12-07-2019, AL BOP. L’Ajuntament de Burjassot obri un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les vacants i substitucions dels llocs de conserge en l’IMCJB

8 juliol 2019|Burjassot

Casa de Cultura

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de funcionari interí per a cobrir les vacants i substitucions transitòries dels llocs de conserge del centre cultural en la plantilla de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut del municipi.

Aquestes bases poden consultar-se ja en el Tauler d’anuncis de l’IMCJB, al qual s’accedeix a través de la seu electrònica de l’IMCJB, allotjada en la web municipal www.burjassot.org. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació amb els mèrits al·legats als quals es fa referència en les citades bases serà de deu dies naturals a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP. (PUBLICAT HUI 12-07-2019 AL BOP. OBERT PERÍODE FINS AL 22 DE JULIOL)

Les sol·licituds han de presentar-se, preferentment, en el Registre d’entrada de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, situat en la planta baixa de la Casa de Cultura.

Entre els requisits que els aspirants han de complir per a ser admesos en el procés selectiu està tindre la nacionalitat espanyola, posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques, tindre compliments 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa i estar en possessió del graduat escolar o nivell equivalent, entre altres.

Consulta ACÍ les bases.