L’Ajuntament de Burjassot obri un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’administratiu

12 abril 2019|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha llançat la convocatòria de procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’administratiu d’administració general per al propi Consistori (grup C- subgrup C1). Tot el procediment està disponible per a la seua consulta en el Portal de Transparència.

El sistema de selecció serà per concurs oposició. Per a ser admés o admesa en el procés selectiu i poder formar part de la bossa serà necessari complir determinats requisits com, entre altres, tindre la nacionalitat espanyola; tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa o estar en possessió, o en condicions d’obtindre-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, del títol de Batxiller o Tècnic Mitjà, o equivalent.

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud de participació en la prova selectiva mitjançant Registre d’entrada de l’Ajuntament o, telemàticament, a través de la Seu electrònica, allotjada en la pàgina web municipal. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Així, tant el pagament de les taxes com la presentació de sol·licituds està obert des de les 00:00h del 12 d’abril i romandrà obert fins al 29 d’abril a les 23:59h.

La totalitat de les bases, el model d’instància, l’enllaç al pagament de les taxes i el formulari d’autobaremació pot consultar-se en el Portal de Transparència.