L’Ajuntament de Burjassot aprova la convocatòria d’ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la COVID-19

6 juliol 2020|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada el passat 22 de juny, ha adoptat l’acord d’aprovar la convocatòria d’ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la COVID-19. La finalitat d’aquestes ajudes és facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit un desnonament de la seua vivenda habitual, a les persones sense llar i a altres persones vulnerables afectades directa o indirectament per la Covid-19.

L’Ajuntament de Burjassot ha convocat aquestes ajudes a partir de la subvenció procedent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb el Decret 60/2020, de 15 de maig, d’aprovació de bases reguladores i concessió directa d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la Covid-19 i pel qual s’ha concedit a l’Ajuntament de Burjassot la quantitat de 49.075,17 €.

Amb aquest finançament, l’Ajuntament de Burjassot assumeix la responsabilitat de dotar d’un allotjament o una solució habitacional immediata a les persones incloses en algun dels col·lectius beneficiaris d’aquestes ajudes, desglossant la quantia total de l’ajuda en dos conceptes: fins a un 10% de l’import total de l’ajuda concedida per a posar un allotjament o solució habitacional immediata a la disposició dels col·lectius beneficiaris i fins a un 90% de l’import total de la subvenció concedida per a destinar-lo a la concessió d’ajudes directes per al pagament del lloguer d’un habitatge adequat o del preu d’ocupació de l’immoble, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries citades en l’apartat anterior, en els mateixos règims.

Serà el conjunt de professionals d’Atenció Primària dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot el personal tècnic encarregat de la implementació d’aquestes ajudes extraordinàries en matèria d’habitatge, a l’efecte d’informació, atenció, valoració, tramitació i seguiment.

Els beneficiaris finals d’aquestes ajudes hauran de complir una sèrie de requisits com són ser víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i persones vulnerables, que la vivenda arrendada o l’immoble que s’ocupe ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l’ajuda, entre altres requisits

Les sol·licituds es formalitzaran a través de l’Equip de Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica (Telèfons de contacte: 96 390 05 39/ 96 390 58 39) i cal sol·licitar cita prèvia per via telefònica. Així mateix, aquest equip podrà iniciar la tramitació d’aquestes ajudes d’ofici, atesa la situació d’emergència i/o urgència detectada, en aquelles situacions personals i/o familiars de major vulnerabilitat. Aquestes ajudes són complementàries amb altres prestacions del sistema de protecció de Serveis Socials. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional que s’exigeix va des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (publicació realitzada el 6 de juliol de 2020), fins al dia 15 de novembre de l’exercici actual.

Tots els requisits que han de complir els possibles beneficiaris, així com la documentació, quantia, vigència d’aquestes ajudes i una altra informació d’interés estan contemplats en les BASES DE LA CONVOCATÒRIA.