L’Ajuntament de Burjassot obri la convocatòria d’ajudes a centres educatius i AMPAS per a 2020 (SOL·LICITUDS DEL 9 DE SETEMBRE AL 7 D’OCTUBRE)

3 setembre 2020|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada el mes de juliol passat, ha aprovat i publicat la convocatòria d’ajudes a centres educatius i a Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPAS) a fi de subvencionar diferents actuacions en l’exercici de 2020.

La convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la realització de projectes per al desenvolupament d’activitats extraescolars i/o activitats complementàries al projecte educatiu del centre que fomenten la lluita contra el fracàs escolar, la conciliació de la vida laboral i familiar i la convivència escolar i cultura de la pau. Les activitats objecte de la subvenció seran les desenvolupades per les entitats des del 15 d’octubre de l’exercici 2019 fins a l’1 d’octubre de l’any 2020.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els centres educatius de Burjassot d’ensenyaments obligatoris (educació primària i secundària), així com les seues Associacions de Mares i Pares degudament legalitzades.

Les sol·licituds que realitzen els centres educatius i/o les AMPAS aniran dirigides al Sr. Alcalde-President i es presentaran a través de mitjans electrònics, per Registre d’entrada, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot. El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de setembre al 7 d’octubre de 2020 (vint dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Juntament amb la instància genèrica, s’haurà de presentar una sèrie de documentació que ve detallada en l’anunci de la convocatòria.