L’Ajuntament de Burjassot aprova i publica la convocatòria d’ajudes en matèria de festes per a l’exercici de 2020

3 setembre 2020|Burjassot

mascletà aèrea

AVÍS: Període de presentació del 4 al 17 de setembre (publicada la convocatòria en el BOP el 3-09-2020)

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada el mes de juliol passat, ha aprovat i publicat la convocatòria d’ajudes en matèria de festes per a l’exercici de 2020. L’objecte de la convocatòria és regular el procediment de concessió de les ajudes econòmiques, mitjançant el règim de concurrència competitiva, a les entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular, per a la realització de programes, projectes o activitats, i que fomenten la participació de la ciutadania com a mitjà per a fomentar la convivència, la preservació de les tradicions, així com reforçar els valors socials i culturals en els diferents barris.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ciutadanes festives, l’activitat principal de les quals siga l’organització d’actes festius de caràcter singular, tradicional o popular i que reunisquen una sèrie de requisits que estan detallats en les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President, hauran de presentar-se per part de les entitats festives per mitjans electrònics, per Registre d’Entrada, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les sol·licituds es presentaran a través d’una instància genèrica degudament emplenada i acompanyada de tota la documentació requerida i detallada en les bases.

Entre els criteris de valoració de les sol·licituds està l’antiguitat de l’entitat; el nombre de socis, l’interés i la qualitat dels projectes o la col·laboració de les entitats en actes festius organitzats per l’Ajuntament.