L’Ajuntament de Burjassot convoca les Ajudes Familiars a l’Alimentació

15 juny 2017|Burjassot

ayudas familiares alimentación

BASES PUBLICADES EN EL BOP DEL 16-06-2017. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DEL 19 DE JUNY AL 19 DE JULIOL DE 2017. 

BASES ACÍ

L’Ajuntament de Burjassot ha convocat les ajudes familiars per a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2017/18. La Convocatòria ha sigut elaborada des del Departament de Serveis Socials, es farà pública en la web municipal, www.burjassot.org, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en els Taulons dels Centres Escolars, una vegada estiguen publicades en el BOP.

Les sol·licituds es presentaran, a partir del dia posterior a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. Preferentment per registre general d’entrada en l’Ajuntament de Burjassot de dilluns a divendres, de 9h a 14h. Es podran presentar també en el Centre Municipal de Serveis Socials que corresponga per domicili del sol·licitant (Centre Social La Granja i Centre Social Isaac Peral). El termini serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Podran ser beneficiaris/as de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2017/2018, els menors, empadronats i residents en el municipi de Burjassot, que el curs 2017/2018 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que, havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que es troben situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al col·legi Públic de Benimàmet i el col·legi Sant Bartolomé de Godella (cicle infantil). Estar empadronats i conviure de forma permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible tenir una renda per càpita anual que no excedisca del 100% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) en còmput vigent de 12 pagues (6.390,13 euros a l’any o 532,51 euros al mes) segons les instruccions remeses per la Direcció general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d’Emergència per a l’exercici 2017.

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte i haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2017/2018 i haver quedat exclòs com a beneficiari.

La Convocatòria de les ajudes, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació de les mateixes, podrà consultar-se, com s’ha assenyalat, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot i en la web municipal, www.burjassot.org, en la secció de la Seu Electrònica de l’Ajuntament/Tauler d’anuncis i Taulons dels Centres Escolars.