L’Ajuntament de Burjassot destina fins a 100.000€ per a la concessió directa d’ajudes de reactivació econòmica del comerç local

16 juliol 2020|Burjassot

Carretera de llíria1

La crisi sanitària i l’estat d’alarma ha provocat que el sector comercial de Burjassot no haja pogut reprendre la seua activitat, en molts casos, fins fa a penes unes setmanes. La recuperació de la seua activitat no ha pogut ser total fins a l’última fase de la desescalada, dins del Pla de transició cap a la nova normalitat i, coneixedor d’aquesta situació, l’Ajuntament de Burjassot ha llançat una nova línia d’ajudes de concessió directa per a la reactivació econòmica de les empreses del municipi.

Som coneixedors de primera mà, perquè hem estat i estem en contacte amb el nostre teixit comercial, que l’adaptació a la nova normalitat està suposant un augment en les despeses dels negocis per a adaptar-se a les exigències sanitàries”, tal com ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “per aquest motiu, i pensant sempre a ajudar-los en tot el que estiga en mans de l’Ajuntament, hem llançat aquesta nova línia d’ajudes que arribaran fins als 100.000€ i que aniran destinades a la reactivació de l’activitat econòmica local, fent costat a autònoms i a microempreses que s’estan veient obligats a fer front a noves despeses en matèria de protecció i seguretat sanitària”.

L’ajuda es concedirà pel règim de concessió directa per a, a partir de setembre  ajudar en la mesura que siga possible a la reactivació econòmica dels autònoms i microempreses de Burjassot. L’ajuda té caràcter finalista de manera que l’import de la subvenció concedida no podrà ser emprat per a altres finalitats que no siguen despeses i inversions que es realitzen en mesures de seguretat i higiènic sanitàries, la finalitat de les quals siga proporcionar les adequades condicions per a clients i treballadors davant la crisi sanitària originada per la Covid-19.

Sense exhaustivitat, seran objecte de les ajudes, entre altres, l’adquisició i/o col·locació dels següents equipaments i serveis en els comerços o serveis:
– Mascaretes, guants i EPIS, tant per als clients com per als treballadors
– Dispensadors de gel desinfectant
– Parabans, mampares, paravents, etc… que garantisquen la seguretat sanitària
– Millores de sistemes de climatització: neteja, col·locació de filtres…
– Senyalitzacions de seguretat
– Papereres amb tapa i pedal
– Sistemes de mesurament de temperatura
– Equips destinats a nebulització, equips d’alta pressió i actuacions destinades a desinfecció específica del local per causes relacionades amb la Covid-19
– Canons humidificadors o hidronetejadors
– Arcs de polvorització per a desinfecció
– Serveis de desinfecció integral per a l’obertura

Totes les despeses i inversions subvencionables han de beneficiar o tindre com a lloc de realització l’establiment on es desenvolupe l’activitat econòmica. Les despeses han d’haver sigut realitzades i pagades per transferència bancària, taló bancari, domiciliació bancària o càrrec en compte a través de targeta. No s’acceptaran despeses pagades en efectiu. La quantitat màxima a subvencionar serà del 50% de l’import total, IVA exclòs, del projecte d’inversió i/o despesa presentada, sempre amb el límit de 400€ per establiment.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que duguen a terme activitats econòmiques per compte propi i que complisquen com a requisits, a data 1 de març de 2020, ser autònom o empresa amb domicili fiscal o amb local comercial a Burjassot; autònom societari que tinga una empresa amb domicili social a Burjassot, en qualsevol de les seues formes jurídiques i, en tots dos casos, que no estiga fins i tot en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions, així com estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la hisenda estatal i la Tresoreria general de la Seguretat Social.

A partir de setembre s’informarà de la data de publicació perquè es puguen presentar les sol·licituds, al costat de la documentació requerida, mitjançant model normalitzat a aquest efecte i disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. La presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar de manera telemàtica i, en el cas de no ser possible i haver de fer-lo presencialment en el Registre de l’Ajuntament, haurà de sol·licitar-se indispensablement cita prèvia a través de la web municipal.

La presentació de les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes s’haurà de fer efectiva l’endemà de la publicació de les bases en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, així com en la web de CEMEF. En les bases s’especifica el procediment de concessió de les ajudes, la documentació a presentar amb la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris o els conceptes subvencionables.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el procediment de concessió d’ajudes serà el de la concessió directa fins a esgotar el crèdit disponible. Les subvencions seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a, com s’ha assenyalat, esgotar el crèdit disponible. No es considerarà presentada una sol·licitud fins que no aporte tota la documentació requerida.